Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne

Zasady naboru:

kolejność zgłoszeń
 

Terminy zajęć:

Zajęcia w soboty i niedziele (1-2 razy w miesiącu).
 

Profil Kształcenia:

Studia kierowane są do osób:
 • legitymujących się wykształceniem wyższym,
 • zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego i odpowiedzialnych za inwestycje publiczne,
 • współpracujących z szeroko rozumianym sektorem finansów publicznych, w tym z jednostkami samorządu terytorialnego (np. zatrudnionych w jednostkach i zakładach budżetowych, szkołach, szpitalach),
 • menedżerów firm współpracujących z w/w podmiotami w zakresie PPP i zamówień publicznych.
Skierowane są także do podmiotów funkcjonujących w zamówieniach sektorowych oraz do podmiotów ubiegających się o środki z Unii Europejskiej.
Ramowy program studiów podyplomowych obejmuje następujące zagadnienia:
 • Wprowadzenie do systemu zamówień publicznych

 • System zamówień publicznych w prawie UE

 • Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne

 • Zamówienia sektorowe

 • Środki ochrony prawnej

 • Umowy w sprawach o zamówienia publiczne

 • Dokumentowanie postępowania przetargowego

 • System kontroli zamówień publicznych

 • Nowe podejście do zamówień publicznych

 • Kompetencje i kwalifikacje specjalisty ds. zamówień publicznych

 • Orzecznictwo w zamówieniach publicznych

 • Wprowadzenie do PPP

 • Regulacje prawne PPP i charakterystyka transakcji PPP

 • Finanse publiczne

 • Techniki negocjacji

 • Polityka regionalna UE i pozyskiwanie funduszy strukturalnych

Program nauczania łączy problematykę partnerstwa publiczno-prywatnego i zamówień publicznych sensu stricte z wiedzą z zakresu innych dziedzin prawa oraz tematyką pozyskiwania funduszy unijnych.
Absolwenci otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.
Bliższe informacje na stronie internetowej studiów podyplomowych.

Strona internetowa

Visit a website

Dodatkowe informacje