Biblioteka Techniczna i Centrum Wykładowe

Opis

Przedmiotem niniejszego projektu jest dokończenie budowy i wyposażenie obiektu nowej Biblioteki Technicznej oraz Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej, której realizację rozpoczęto w 2006r. Obecnie zakończono realizację stanu surowego zamkniętego obiektu. Do realizacji pozostało wykonanie robót wykończeniowych, instalacji wewnętrznych i zagospodarowanie terenu oraz  wyposażenie budynku Biblioteki. Obiekt powstaje na terenie kampusu Piotrowo Politechniki Poznańskiej, u zbiegu ulic Piotrowo i Berdychowo, przy pierwszej części budynku istniejącego Centrum Wykładowo - Konferencyjnego, który został oddany do użytku w październiku 2004 roku.

Obiekt ten wybudowany będzie w technologii budynku inteligentnego i wyposażony będzie
w najnowsze media elektroniczne, które zwłaszcza dla biblioteki stanowią niezbędny warunek rozszerzenia zakresu dostępności posiadanych przezeń zasobów, zwłaszcza do studentów studiów niestacjonarnych oraz osób spoza Uczelni.

Oprócz biblioteki w budynku tym będą również sale wykładowe na parterze i pierwszym piętrze  (ogółem 44 pomieszczenia dydaktyczne) przeznaczone dla studentów wszystkich wydziałów Politechniki Poznańskiej.  Natomiast na piętrach I i II będzie miał siedzibę Instytut Informatyki oraz Centrum Genomiki i Bioinformatyki Wydziału Informatyki i Zarządzania. To w pomieszczeniach dydaktycznych i laboratoryjnych wspomnianego centrum będą realizowane specjalistyczne zajęcia  dla studentów makrokierunku Bioinformatyka, prowadzonym wraz z Uniwersytetem Adama Mickiewicza, który stanowi jeden z priorytetowych kierunków rozwoju nauki i jeden z ważniejszych nośników gospodarki opartej na wiedzy. Otwarcie tego kierunku wpłynie korzystnie na pozycję Uczelni w skali krajowej i europejskiej ze względu na unikatowy jego charakter. W wyniku realizacji projektu, zdecydowanej poprawie ulegną warunki prowadzenia zajęć dydaktycznych, a tym samym i jakość kształcenia na wszystkich kierunkach studiów realizowanych w Politechnice Poznańskiej.

 

Cel

Potrzeba realizacji projektu wynika z ograniczeń lokalowych Uczelni dla realizacji jej statutowych celów dydaktycznych, a niekiedy i ich złego stanu technicznego pomieszczeń będącego skutkiem działań adaptacyjnych prowadzonych przed wieloma laty w budynkach, które z założenia nie były przeznaczone dla realizacji tego rodzaju funkcji. W efekcie jego realizacji zlikwidowane zostanie  rozproszenie posiadanych zasobów informacyjnych (20 małych bibliotek lokalnych z bardzo ograniczoną liczbą miejsc i niskim stopniem wykorzystania technologii ICT). Obecny stan rzeczy z natury rzeczy obniża jakość kształcenia studentów studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz praktycznie uniemożliwia samodzielne dokształcanie się osobom pracującym. Budowa nowoczesnej, multimedialnej biblioteki integrującej wszystkie biblioteki Politechniki Poznańskiej umożliwi nie tylko wygodny dostęp do wszystkich posiadanych zasobów na miejscu, ale również zwiększy wykorzystanie zasobów elektronicznych on-line, udostępniając w ten sposób wiedzę dla osób, które nie mogą skorzystać na miejscu, w tym osób dokształcających się samodzielnie W nowobudowanym obiekcie duża część powierzchni przeznaczona będzie na potrzeby Wydziału Informatyki i Zarządzania, w szczególności Instytutu Informatyki. Oprócz realizowanego obecnie na wydziale programu dydaktyki i badań powstanie nowe Centrum Bioinformatyki i Genomiki, jako multidyscyplinarnego centrum dydaktyczno-badawczego. Działalność jednostki determinować będzie rozwój kadr w przyszłości zatrudnionych w takich dziedzinach jak diagnostyka i terapia medyczna, czy też projektowanie i wytwarzanie nowych produktów biotechnologicznych. Z tej perspektywy, niniejszy projekt przyczyni się również do wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na unikatowej wiedzy. Z tego też względu kierunek bioinformatyka uznany jest jako priorytetowy gdyż jest innowacyjnym nośnikiem  rozwoju tych obszarów gospodarki, które są związane z zapewnieniem odpowiednich standardów zdrowotnych obywateli.  Kierunek ten będzie unikatowy nie tylko w skali kraju ale i Europy.

Projekt ten jest zgodny ze Strategią Lizbońską, Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007 - 2015, z Krajowym Programem Reform dla realizacji Strategii Lizbońskiej, Kierunkami zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007 - 2013 i Strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020r.

Mierzalny efekt realizacyjny to likwidacja rozproszenia zasobów informacyjnych Politechniki i usunięcie braków kubaturowych i jakościowych w dydaktycznej infrastrukturze lokalowej. W efekcie jego realizacji wzrośnie liczba użytkowników korzystających z biblioteki o 15 tys. osób, a z infrastruktury dydaktycznej wspartej w wyniku realizacji projektów skorzysta około 6 tys. studentów. Ponadto, rozszerzenie skali działania spowoduje wzrost liczby nowych miejsc pracy o 10 etatów. Projekt ten również wpisuje się w realizację celów działania 5.1. WRPO powodując wzrost dostępności i poprawę jakości kształcenia na poziomie wyższym, wzmocnienie pozycji Uczelni na forum krajowym i międzynarodowym. Spełni też kluczową rolę w tworzeniu konkurencyjnej gospodarki regionalnej. Przyczyni się do wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej oraz stworzenia warunków do wzrostu zatrudnienia.

 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Na Lata 2007-2013