20 11 2020

PP w konkursach NCN

„Zobaczyć niewidzialne - badanie agregatów steroli w biomimetycznych błonach komórkowych za pomocą mikroskopii przeniesienia modulacji” – badania prowadzone przez dr. hab. inż. Łukasza Piątkowskiego w Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej będę finansowane w kwocie ponad półtora miliona złotych przez Narodowe Centrum Nauki w Konkursie OPUS. NCN ogłosił właśnie listę projektów, które otrzymają wsparcie w ramach konkursów OPUS 19 i PRELUDIUM 19. Po granty sięgnęli także naukowcy z Politechniki Poznańskiej. Dr hab. Arkadiusz Ptak, prof. PP, dyrektor Instytutu Fizyki, na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej również otrzyma dofinansowanie w konkursie OPUS na projekt „Tarcie suche w nanoskali – zależność od prędkości poślizgu oraz siły nacisku”. Przyznana kwota to półtora miliona złotych. Prawie 200 tyś. złotych w konkursie PRELUDIUM otrzyma na badania Milena Kurzawa z Wydziału Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki. Młody naukowiec pracuje nad „Komputerowym systemem do modelowania i analizy stanów prac transformatorów małej mocy zasilanych ze źródeł wyższych częstotliwości”.

OPUS to konkurs adresowany do wszystkich naukowców, bez względu na posiadany staż badawczy i stopień naukowy, w którym można ubiegać się o finansowanie projektu badawczego, w tym również zakładającego zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej. Dodatkowo, formuła konkursu OPUS 19 została poszerzona o elementy konkursu HARMONIA, co dało możliwość ubiegania się o finansowanie projektów prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub wielostronnej, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich, międzynarodowych urządzeń badawczych.

PRELUDIUM to konkurs skierowany do osób rozpoczynających karierę naukową i nieposiadających stopnia doktora, w którym można się ubiegać o przyznanie środków pieniężnych na realizację projektu, którego zespół badawczy składa się z maksymalnie trzech osób - w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego.

Projekty zgłoszone do finansowania w konkursach NCN mogą być realizowane w trzech obszarach badawczych: naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce, naukach o życiu oraz naukach ścisłych i technicznych. Wnioski w każdej z tych dziedzin ocenia właściwy jej zespół ekspertów składający się z zarówno polskich, jak i zagranicznych wybitnych naukowców. To właśnie na podstawie ich oceny zapada decyzja o tym, które ze zgłoszonych projektów otrzymają środki pieniężne na realizację.

Narodowe Centrum Nauki (NCN) jest agencją wykonawczą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołaną w wyniku reformy systemu finansowania nauki z 2010 r. NCN wspiera badania podstawowe, czyli prace empiryczne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne. Misją NCN jest działanie na rzecz wzrostu znaczenia polskiej nauki na arenie międzynarodowej oraz podniesienie jakości i efektywności badań naukowych dzięki konkurencyjnemu systemowi przyznawania grantów. Centrum regularnie ogłasza konkursy na projekty badawcze, stypendia doktorskie i staże podoktorskie. Wraz z niemieckim Towarzystwem Maxa Plancka (MPG) NCN prowadzi program DIOSCURI mający na celu utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej w Polsce. NCN jest również koordynatorem programu QuantERA – sieci 32 agencji finansujących badania naukowe w obszarze technologii kwantowych, przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej z programu Horyzont 2020, a także operatorem obszaru „Badania” w zakresie badań podstawowych finansowanego z funduszy EOG i funduszy norweskich.

Szczegóły projektów poniżej:

dr hab. inż. Łukasz Piątkowski

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2020-03-16pfoa/streszczenia/478235-pl.pdf

dr hab. Arkadiusz Ptak, prof. PP

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2020-03-16pfoa/streszczenia/483845-pl.pdf

mgr inż. Milena Agnieszka Kurzawa

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2020-03-16pfoa/streszczenia/484110-pl.pdf