Inżynieria Ruchu i Planowanie Transportu

Zasady naboru:

 • Kolejność zgłoszeń
 • złożenie w terminie w sekretariacie studiów podyplomowych dokumentów rekrutacyjnych
  • wniosku o przyjęcie na studia
  • kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia,
  • kserokopii dowodu osobistego,
  • skierowanie z zakładu pracy (w przypadku kierowania na studia przez pracodawcę).

 

Terminy zajęć:

Studia realizowane są w formie niestacjonarnej: zjazd w piątek (od popołudnia) i sobotę. W razie większej grupy uczestników także w niedzielę, raz lub dwa razy w ciągu miesiąca.

 

 

Profil Kształcenia:

Podstawowym celem jest przekazanie wiedzy oraz uzyskanie umiejętności w zakresie:

 • analiz i prognozowania ruchu,
 • planowania infrastruktury transportowej i efektywnego jej wykorzystania,
 • organizacji ruchu,
 • kształtowania sieci publicznego transportu pasażerskiego dla obszarów gmin, miast i regionów z uwzględnieniem uwarunkowań prawnych, środowiskowych i ekonomicznych oraz zasad inżynierii ruchu.

Program studiów obejmuje 210 h zajęć wykładowych, ćwiczeniowych i laboratoryjnych podzielonych na dwa semestry

Strona internetowa

Visit a website

Dodatkowe informacje