(PL) UE/EFTA/Karta Polaka - Studia II stopnia

***    Na zasadach obowiązujących obywateli polskich przyjmuje się cudzoziemców 

 1. posiadających ważną Kartę Polaka
 2. cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały
 3. cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej
 4. cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 5. pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 6. cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
 7. cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w:
 8. art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (UoC)  (Dz. U. poz. 1650) (w celu wykonywania  pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji)
 9. art. 159 ust. 1 UoC (w celu połączenia z rodziną)
 10. art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 UoC (ze względu na inne okoliczności – zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielone przez inne państwo członkowskie UE bądź bycie członkiem rodziny takiego cudzoziemca, z którym przebywał na terytorium innego państwa członkowskiego UE i towarzyszy mu lub chce się z nim połączyć
 11. cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 12. obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.

art. 43 ust. 2 Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.)