(PL) EU/EFTA/Karta Polaka Studia I stopnia - Rekrutacja krok po kroku

Krok pierwszy

Kandydat zapoznaje się z obowiązującymi Uchwałami dotyczącymi rekrutacjiHarmonogramem rekrutacji oraz informacją o Opłacie rekrutacyjnej.

Krok drugi

Rejestracja elektroniczna – Kandydat rejestruje się w systemie rekrutacyjnym:

  • podaje swoje dane osobowe i edukacyjne (wyników egzaminu maturalnego nie muszą wpisywać osoby, które w Deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z egzaminem i procesem rekrutacji na studia)
  • ustala preferowaną kolejność kierunków, na które ubiega się o przyjęcie. Jest to lista, gdzie Kandydat ustala w kolejności wybrane przez siebie kierunki. W elektronicznej rekrutacji Kandydat jest kwalifikowany tylko na jeden kierunek – ten, który znajdował się najwyżej na indywidualnej liście preferencji. W przypadku, gdy Kandydat posiadał wyższe preferencje, zostaje tam wpisany na miejsce rezerwowe
  • w przypadku gdy studia prowadzone są w języku polskim i angielskim, deklaruje preferowany język, w jakim zamierza odbyć studia
  • wgrywa zdjęcie do systemu rekrutacyjnego

Krok trzeci

Opłata rekrutacyjna – dla każdego Kandydata generowany jest indywidualny numer konta bankowego, na które uiszcza się opłatę. Kandydat wnosi jedną opłatę rekrutacyjną. W przypadku kierunków dla których obowiązują różne opłaty, wnosi opłatę wyższą. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

Krok czwarty

Egzamin z rysunku (2 sesje rysunkowe) – dotyczy wyłącznie kierunku Architektura na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia prowadzonych na Wydziale Architektury.

Krok piąty

Weryfikacja danych –  przed zakończeniem terminu rejestracji należy sprawdzić, czy w systemie Ksantypa pojawiła się wpłacona kwota oraz czy wprowadzone dane są kompletne – wymaga to ponownego zalogowania się w systemie. 

Krok szósty

Ogłoszenie wyników – udostępnienie Kandydatom w systemie rekrutacyjnym wyników kwalifikacji:

Status ZAKWALIFIKOWANY – oznacza, że po dostarczeniu wymaganych dokumentów Kandydat zostanie przyjęty na pierwszy rok studiów.

W przypadku kwalifikacji na kierunek z niższej preferencji, po dostarczeniu dokumentów, Kandydat nadal ma szansę być przyjętym na kierunek z wyższej preferencji (na którym ma status rezerwowy). Przyjęcie to może nastąpić wówczas, gdy po dostarczeniu dokumentów przez Kandydatów, zostaną tam wolne miejsca.

Status REZERWOWY – oznacza, że po dostarczeniu wymaganych dokumentów Kandydat nadal ma szansę być przyjętym na ten kierunek. Przyjęcie to może nastąpić wówczas, gdy po dostarczeniu dokumentów przez Kandydatów, zostaną tam wolne miejsca.

Status NIEZAKWALIFIKOWANY – oznacza, że Kandydat nie jest brany pod uwagę przy przyjęciu na ten kierunek.

Dla Kandydatów, którzy nie zostali przyjęci na żaden z wybranych przez siebie kierunków studiów, przewiduje się drugą turę rekrutacji oraz możliwość poszerzenia swoich preferencji o kierunki, na których będą wolne miejsca. Komunikat zostanie ogłoszony w Aktualnościach rekrutacji.

UWAGA!!! kandydaci zagraniczni, którzy przebywają poza Polską mogą dostarczyć oryginały dokumentów na dwa tygodnie przed rozpoczęciem studiów.
Do momentu złożenia dokumentów decyzja o przyjęciu pozostaje warunkowa.

Krok siódmy

Składanie dokumentów – Kandydat składa komplet dokumentów w wiązanej teczce w Centrum Dydaktycznym Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej, znajdującym się przy ul. Berdychowo 4 w Poznaniu.

Uwaga: kandydaci zagraniczni poza wyznaczonym terminem składania dokumentów, oryginały dokumnetów przedkładają w Dziekanacie Wydziału na który zostali przyjeci.

Wydruk podania na studia – Kandydat loguje się do systemu rekrutacyjnego i drukuje jedno podanie wraz z opisem teczki, który należy nakleić na teczkę z dokumentami. Podanie musi być własnoręcznie podpisane.

Wydruk podania będzie możliwy po zakończeniu rejestracji elektronicznej.

UWAGA!

Finaliści olimpiad stopnia centralnego przyjmowani są w pierwszej kolejności, zgodnie z Uchwałą Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej. Zobowiązani są oni do dostarczenia dekretu wydanego przez komitet organizacyjny danej olimpiady.

Krok ósmy

Publikacja list przyjętych na studia w Politechnice Poznańskiej.

Wysyłanie:

  • pisemnych decyzji o przyjęciu/nieprzyjęciu na studia
  • informacji o numerze konta, na które należy uiścić opłatę za legitymację studencką
  • skierowanie do lekarza medycyny pracy (dotyczy wyłącznie kierunków: architektura, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, inżynieria chemiczna i procesowa, technologia chemiczna, technologie ochrony środowiska)

Krok dziewiąty

Wpłata za legitymację na konto.

Kandydat wpłaca opłatę za legitymację. Przyjęci na kierunki: architektura, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, inżynieria chemiczna i procesowa, technologia chemiczna, technologie ochrony środowiska dostarczają zaświadczenie od lekarza medycyny pracy na spotkanie organizacyjne.

Warto wiedzieć

W Politechnice Poznańskiej funkcjonuje trójstopniowy system studiów:

  • studia pierwszego stopnia – licencjackie lub inżynierskie
  • studia drugiego stopnia – magisterskie
  • studia trzeciego stopnia – doktoranckie

Kandydat może być przyjęty tylko na jeden kierunek studiów, ale ma prawo wskazać kilka kierunków, określając preferowaną kolejność, w jakiej gotów jest podjąć na nich studia. Kandydat kwalifikowany jest na studia z zachowaniem preferencji kierunków. Liczba punktów uzyskanych przez Kandydatów obliczana jest na podstawie wzorów rankingowych.

W Politechnice Poznańskiej studia prowadzone są jako stacjonarne i niestacjonarne. Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w systemie zjazdów sobotnio-niedzielnych.

W przypadku kwalifikacji na kierunek z niższej preferencji, po dostarczeniu dokumentów, Kandydat nadal ma szansę być przyjętym na kierunek z wyższej preferencji (na którym ma status rezerwowy). Przyjęcie to może nastąpić wówczas, gdy po dostarczeniu dokumentów przez Kandydatów, zostaną tam wolne miejsca.

Kandydat nie ma obowiązku składać dokumentów o przyjęcie na studia osobiście. Należy jednak pamiętać, że powinny być dostarczone oryginały dokumentów w celu sporządzenia poświadczonych kopii lub poświadczone notarialnie.

Dokumenty można również przesłać pocztą, muszą one jednak zostać dostarczone przed upływem wyznaczonego terminu. W takim przypadku należy upewnić się, że w teczce znajduje się wymagany komplet dokumentów wraz z poświadczonymi notarialnie kopiami dowodu osobistego oraz świadectwa dojrzałości.

Dla osób niepełnosprawnych tworzy się dodatkowy 2% limit miejsc (ale nie mniej niż 2 miejsca) na poszczególnych kierunkach studiów. Więcej informacji dla osób niepełnosprawnych.