Wyróżnienia

Medal „Wyróżniającemu się Absolwentowi Politechniki Poznańskiej” jest zaszczytnym wyróżnieniem przyznawanym absolwentom Politechniki Poznańskiej. Może go otrzymać osoba wyróżniająca się wynikami w nauce i aktywnością studencką, która ukończyła studia pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Poznańskiej; w trakcie studiów uzyskała średnią wszystkich ocen co najmniej 4,7; uzyskała bardzo dobrą (5,0) ocenę pracy dyplomowej; złożyła egzamin dyplomowy z wynikiem bardzo dobrym; uzyskała ostateczny wynik studiów bardzo dobry z wyróżnieniem.

Przy przyznawaniu Medalu bierze się również pod uwagę wyniki uzyskane przez kandydata na studiach pierwszego stopnia, nagrody w konkursach zdobyte w trakcie studiów, autorstwo i współautorstwo prac naukowych, wystąpienia seminaryjne lub konferencyjne o charakterze naukowym oraz inne osiągnięcia i dokonania, w tym działalność w kołach naukowych i na rzecz społeczności akademickiej.

Medal przyznawany jest przez rektora na wniosek dziekana, zaopiniowany przez kapitułę Medalu. Medal wręcza rektor Politechniki Poznańskiej w czasie uroczystości inauguracji roku akademickiego.

Wyróżnienia dla Absolwentów

Wykaz absolwentów z roku akademickiego 2020/2021, którym decyzją Kapituły Medalu przyznano:

I. Medal „WYRÓŻNIAJĄCEMU SIĘ ABSOLWENTOWI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ”:

  1. mgr inż. Oliwia Degórska (kierunek technologia chemiczna)
  2. mgr inż. Damian Horna (kierunek informatyka)
  3. mgr inż. Mateusz Piechocki (kierunek automatyka i robotyka)
  4. mgr inż. Bartosz Ptak (kierunek automatyka i robotyka)
  5. mgr inż. Joanna Sepełowska (kierunek inżynieria środowiska)

II. List gratulacyjny JM Rektora Politechniki Poznańskiej za aktywność i uzyskanie wyróżniających się wyników w nauce:

  1. mgr inż. Paulina Baczyńska (kierunek logistyka)
  2. mgr inż. Daniel Mokrzan (kierunek konstrukcja i eksploatacja środków transportu)
  3. mgr inż. Justyna Polcyn (kierunek inżynieria zarządzania)
  4. mgr inż. Dorota Tomczak (kierunek inżynieria materiałowa)

 

Medale zostaną wręczone podczas Uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2021/2022 w  dniu 6 października 2021 r.

Załącznik