Data dodania

Planowanie przestrzenne - skala miasta i regionu

Edycja studiów

 

Data rozpoczęcia: 

Data zakończenia: 

Termin składania dokumentów: 

 

Sekretariat

 

mgr Magdalena Tyranowska

Telefon: 061 665 3260

E-mail: magdalena.tyranowska@put.poznan.pl

Adres: ul. Jacka Rychlewskiego 2, 61-131 Poznań

 

mgr Natalia Górska

Telefon: 61 665 3301

e-mail: natalia.gorska@put.poznan.pl

ul. Jacka Rychlewskiego 2, 61-131 Poznań

 

Kierownik studiów

 

dr hab. inż. arch. Dominika Pazder, prof. PP

dominika.pazder@put.poznan.pl

 

Dodatkowe informacje

 

Wydział: Wydział Architektury

Liczba semestrów:  2

Liczba godzin:  201

Koszt studiów:  6500,00 zł

Możliwość rozłożenia opłaty na raty

Przekaz bankowy dla: Politechnika Poznańska Wydział Architektury (SP-226)

Nr konta: 02 1090 1362 0000 0000 3601 7895

 

Terminy zajęć

 

Piatek, sobota, 1-2 razy w miesiącu

 

Zasady naboru:

 

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich lub inżynierskich/licencjackich

 

Strona www

 

 

PROGRAM

 

Studia podyplomowe podejmują tematykę planowania przestrzennego ujętą w dwóch skalach problemowych: regionalnej i lokalnej. Skala regionalna dotyczy planowania na poziomie wojewódzkim i ponadlokalnym, a skala lokalna uwzględnia także wybrane zagadnienia z zakresu projektowania urbanistycznego i tworzenia wysokiej jakości przestrzeni publicznych.

 

Program kształcenia ujęty jest w formie pięciu bloków tematycznych:

  1. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne,
  2. Wymiar  społeczny działań przestrzennych,
  3. Aspekty ekonomiczne planowania i zarządzania przestrzenią zurbanizowaną ,
  4. Kształtowanie i komponowanie przestrzeni zurbanizowanej,
  5. Współczesne trendy w projektowaniu urbanistycznym.

Blok pierwszy obejmuje zagadnienia związane z polskim prawodawstwem planistycznym oraz  teoretycznym i praktycznym wymiarem planowania przestrzennego. Ten blok porusza zagadnienia związane z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, chłonnością terenów mieszkaniowych, ładem przestrzennym,  środowiskowymi i społeczno-demograficznymi aspektami rozwoju, programowaniem rozwoju i rewitalizacji miast, sporządzaniem dokumentów planistycznych.

Blok drugi dotyczy społecznego wymiaru rozwoju i rewitalizacji przestrzeni miejskiej oraz kształtowania wysokiej jakości przestrzeni publicznej, uwzględniając zagadnienia związane z partycypacją społeczną i tworzeniem atrakcyjnych miejsc, dla i wraz z lokalnymi społecznościami.

W bloku trzecim podejmowane są zagadnienia związane z finansowaniem i zarządzaniem rozwojem i rewitalizacją, skutkami finansowymi sporządzania dokumentów planistycznych, powiązaniami planowania przestrzennego z rynkiem nieruchomości, ale także rolą sektorów kreatywnych w aktywizacji i rozwoju zdegradowanych obszarów miejskich.

Blok czwarty poświęcony jest tematyce związanej z kompozycją urbanistyczną, kształtowaniem struktury funkcjonalno-przestrzennej miast, formowaniem tkanki zabudowanej i niezabudowanej w ujęciu dwu- i trójwymiarowym, zagadnieniami z zakresu psychologii środowiskowej, aspektami estetyczno-wizualnymi kształtowania przestrzeni miejskiej,  a także rolą sztuki w przestrzeni publicznej.

Blok piąty uwzględnia prezentację współczesnych trendów i innowacyjnych rozwiązań urbanistycznych związanych z Nowym Urbanizmem, a także architektonicznych i technologicznych w zakresie kształtowania zrównoważonego, proekologicznego i przyjaznego środowiska miejskiego. W tym bloku prezentowane są także nowoczesne metody planowania rozwoju i przekształceń miast, a także ochrony dziedzictwa kulturowego.

Program realizowany jest w formie wykładów, laboratoriów dyskusyjnych i warsztatów. Zajęcia prowadzone są przez ekspertów – profesorów z uczelni poznańskich i innych ośrodków z kraju oraz praktyków. Wykłady realizowane są zarówno w formie stacjonarnej, jak i online. Laboratoria dyskusyjne zapewniają słuchaczom możliwość zadawania pytań ekspertowi i wzięcia udziału w żywej dyskusji w ramach podejmowanej problematyki. Zajęcia warsztatowe obejmują treści związane z wykorzystaniem narzędzi informatycznych w planowaniu przestrzennym oraz sporządzaniem dokumentów planistycznych na poziomie lokalnym. Zajęcia warsztatowe stanowią ważny element kształcenia realizowany w ramach każdego z bloków. Ich celem jest nie tylko orientacja praktyczna służąca doskonaleniu warsztatu planistycznego, ale także rozwijaniu kompetencji społecznych i umiejętności pracy w grupie.

Bloki tematyczne podzielone są na poszczególne przedmioty, w ramach których słuchacze uzyskują zaliczenia i oceny. W ramach seminarium dyplomowego realizowanego w czasie obydwu semestrów słuchacze przygotowują pracę dyplomową, która może być realizowana indywidualnie lub w zespole. Seminaria z promotorami, którzy są doświadczonymi pracownikami naukowo-dydaktycznymi Politechniki Poznańskiej, odbywają się w formie konsultacji zdalnych. Warunkiem zaliczenia studiów jest uzyskanie wymaganej liczby punktów ECTS (zaliczenia wykładów, oceny z ćwiczeń, uczestnictwo i obowiązkowa prezentacja na konferencji podsumowującej studia). Studia umożliwiają uzyskanie kwalifikacji cząstkowej zgodnie z Polską Ramą Kwalifikacji na poziomie 6.

PL