Data dodania

O projekcie/ About the project

(PL)

Tytuł projektu: Pozostań w kontakcie z absolwentami PP!
                           PUT Alumni - stay connected!

Projekt zakłada stworzenie aplikacji dedykowanej absolwentom PP: polskim realizującym swoją ścieżkę zawodową za granicą i zagranicznym. Aplikacja ma stanowić skuteczne narzędzie do budowania sieci kontaktów z absolwentami rozproszonymi po całym świecie,
a docelowo do identyfikowania dróg rozwoju zawodowego absolwentów i ich aktywności oraz oceny wtasnej kariery zawodowej. Aplikacja będzie przeznaczona na urządzenia mobilne (Android, iOS) oraz przeglądarki.

Najważniejsze funkcje aplikacji to:

  • Umożliwienie kontaktu pomiędzy absolwentami Politechniki Poznańskiej w różnych miejscach na świecie;
  • Umożliwienie absolwentom wprowadzania treści promocyjnych do aplikacji w wybranym języku i dla wybranego regionu;
  • Organizacja zlotów i spotkań absolwentów z różnych regionów;
  • Integracja z mediami społecznościowymi (Facebook, Linkedln, Twitter);
  • Stworzenie roli ambasadorów PP wśród absolwentów dla danego kraju, którzy będą mieli uprawnienia w aplikacji do moderowania publikowanych artykułów i informacji. Wprowadzenie elementów grywalizacji do aplikacji, pozwalających absolwentom na zdobywanie "rang" w aplikacji, odpowiadających ich zaangażowaniu w tworzeniu treści i budowaniu marki PP. Osoby mające najwyższą pozycję w rankingu w danym regionie mogą otrzymać od władz PP nagrody za swoją działalność.

Realizacja projektu przyczyni się do stworzenia "żywych" i długotrwałych powiązań między uczelnią a absolwentem. Posłuży jako kanał komunikacji pomiędzy potencjalnymi studentami zagranicznymi, a absolwentami, którzy są najlepszymi ambasadorami uczelni. Ponadto aplikacja umożliwi również skojarzenie absolwentów - specjalistów określonych dziedzin pracujących w różnych miejscach świata. Dane pozyskane z aplikacji posłużą do stworzenia mapy kontaktów służących wymianie doświadczeń zawodowych.

Dotarcie do absolwentów wpłynie pozytywnie na wizerunek uczelni oraz integrację środowiska alumnów PP na całym świecie. Działania skupione wokół absolwentów mocno utrwalą i ukształtują odbiór uczelni jako ośrodka otwartego i przyjaznego.

 

(EN)

Title of the project: Pozostań w kontakcie z absolwentami PP!
                                  PUT Alumni - stay connected!

The aim of the project is to create an application dedicated to PUT graduates: Polish alumni pursuing their professional path abroad and international alumni. The application is to be an effective tool to create a network of contacts with graduates from around the world
and to identify the paths of professional career development of alumni and their activity and to assess their own professional career. The application will be designed for mobile devices (Android, iOS) and browsers.

The most important functions of the application are:

  •     Enabling contact between alumni of the Poznan University of Technology in various places around the world;
  •     Enabling graduates to enter promotional content into the application in the selected language and for the selected region;
  •     Organization of meetings of alumni from various regions;
  •     Integration with social media (Facebook, Linkedln, Twitter);
  •     Creating the role of PUT ambassadors among graduates for a given country who will have the rights in the application to moderate published articles and information. Introducing elements of gamification into the application, allowing alumni to gain "ranks" in the application, corresponding to their commitment to creating content and building a PUT brand. Persons with the highest ranking in a given region could receive rewards from PUT authorities for their activities.

The implementation of the project will contribute to the creation of "live" and long-term links between the university and the alumni. It will serve as a communication channel between potential international students and graduates who are the best ambassadors of the university. In addition, the application will also allow the association of graduates - specialists in specific fields working in different places around the world. The data obtained from the application will be used to create a map of contacts for exchanging professional experience.

Reaching graduates will positively affect the image of the university and the integration of the PUT alumni community around the world. Activities focused on graduates will strengthen and create the perception of the university as an open and friendly center.

Project implementation time-frame: May 1, 2019 - October 31, 2020.
Budget: PLN 100,000.00

English