Dział ds. Równości

Dział ds. Równości został powołany Zarządzeniem nr 24 Rektora PP z dnia 27 maja 2022 roku i rozpoczął swoją działalność z dniem 1 czerwca 2022 roku. Główne zadania Działu ds. Równości zostały zapisane w Planie Równości Płci na lata 2022-2025 Politechniki Poznańskiej (Zarządzenie nr 12 Rektora PP z dnia 28 lutego 2022 roku).

Do najważniejszych zadań należą: zwiększanie świadomości i wzmacnianie pozytywnych postaw w zakresie równouprawnienia oraz różnorodności wśród pracowników, doktorantów i studentów; szkolenia/warsztaty w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji, warsztaty w zakresie neuroróżnorodności; opracowanie poradnika dotyczącego niedyskryminującego języka; organizowanie szkoleń i doskonalenie umiejętności kobiet i mężczyzn, w szczególności w zakresie kształtowania cech przywódczych
i w podnoszeniu poczucia własnej wartości.

Dział ds. Równości docelowo będzie skupiał swoje działania w pięciu obszarach:

  • wsparcia osób z niepełnosprawnościami,
  • pomocy psychologicznej,
  • dyskryminacji i molestowania,
  • mobbingu,
  • zgłoszeń sygnalistów.

W Dziale funkcjonuje Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, które istnieje już od 3 lat i które udziela wsparcia osobom z niepełnosprawnościami. Niemal dwa lata temu powołany został Punkt Pomocy Psychologicznej Politechniki Poznańskiej (5P), który oferuje pomoc psychologiczną studentom, doktorantom i pracownikom PP.

Dział ds. Równości swoim funkcjonowaniem wspiera pracę Rzecznika ds. Równości, który został powołany Zarządzeniem nr 12 Rektora PP z dnia 28 lutego 2022 roku. Do głównych zadań Rzecznika ds. Równości należy: nadzór nad realizacją planu równości płci w Politechnice Poznańskiej; podejmowanie działań zmierzających do eliminacji lub ograniczenia skutków powstałych w wyniku naruszenia zasady równouprawnienia kobiet i mężczyzn; promowanie, upowszechnianie i propagowanie problematyki równouprawnienia wśród pracowników, doktorantów i studentów PP; przyjmowanie wniosków i udzielanie wsparcia w zakresie zapewnienia równości i przeciwdziałania dyskryminacji na PP.