Data dodania

Nabór w Programie Ulam NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej uruchomiła nabór wniosków w Programie Ulam. 

W ramach programu można ubiegać się o środki na przyjazd do Polski na okres od 6 do 24 miesięcy wyróżniających się naukowców posiadających co najmniej stopień naukowy doktora. Celem będzie zwiększenie umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych oraz zwiększenie potencjału naukowego. 

Uprawnieni do złożenia wniosku są naukowcy zatrudnieni w zagranicznej uczelni lub zagranicznym ośrodku badawczym, którzy w okresie 3 lat przed dniem zakończenia naboru nie pracowali ani nie studiowali w Polsce. 

Wnioski należy składać do 15 maja br., godz. 15:00. 

Opiekunką konkursu w Dziale ds. Badań i Projektów jest pani Jolanta Sokołowska.

Szczegółowe informacje dostępne są w Ogłoszeniu o naborze 

PL