Strategia rozwoju Politechniki Poznańskiej 2021-2030

„Strategia rozwoju Politechniki Poznańskiej 2021-2030” jest, obok Statutu, najważniejszym wewnętrznym aktem uchwalanym przez Senat Akademicki Uczelni.

Wskazuje na najistotniejsze cele strategiczne, których osiągnięcie jest konieczne dla zrównoważonego rozwoju naszej Uczelni na początku drugiego stulecia jej istnienia, ale także zawiera misję i wizję Politechniki Poznańskiej, jako wiodącej uczelni akademickiej.

We wszystkich naszych działaniach dążymy do tworzenia doskonałości naukowej
i kształcenia na najwyższym poziomie, opartego na wiedzy i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Nie bez znaczenia jest wdrożenie osiągnięć projektowych, konstrukcyjnych i rozwojowych do gospodarki. Priorytetem jest także zapewnienie pracownikom, doktorantom i studentom jak najlepszych warunków pracy i rozwoju zawodowego oraz pogłębiania wiedzy i zdobywania różnorodnych kompetencji.

Osiągnięcie wielu ważnych i ambitnych celów strategicznych oraz zamierzeń będzie wymagało wysiłku i czynnego udziału całej naszej społeczności akademickiej. Jestem przekonany, że tylko wspólnie możemy budować silną Politechnikę Poznańską – Uczelnię Przyszłości.

Rektor Politechniki Poznańskiej

prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski

 

 

Świat nauki i biznesu wkroczył w trzecią dekadę dwudziestego pierwszego wieku pozbawiony luksusu stabilizacji. Szczególnie w takich warunkach niezbędna jest przemyślana strategia rozwoju pozwalająca stawić czoła największym wyzwaniom. Są one związane nie tylko z pandemią, ale także z czwartą rewolucją przemysłową, transformacją cyfrową i digitalizacyjną, erą sztucznej inteligencji, automatyzacji oraz postępującymi zmianami klimatu. 

Uchwalona „Strategia rozwoju Politechniki Poznańskiej 2021-2030” jest odpowiedzią na potrzeby otoczenia i ilustruje ambicje Uczelni do ciągłego rozwoju innowacyjności, technologii oraz jak najwyższej jakości kształcenia. Nauka i innowacje idące w parze stanowią ogromną szansę na osiągnięcie pozycji lidera wśród Uniwersytetów Technicznych zarówno w kraju jak i Europie.

Niezwykle ważnym aspektem wypracowanej Strategii jest kooperacja ze środowiskiem zewnętrznym. Otoczenie społeczno-gospodarcze definiuje najaktualniejsze potrzeby i poszukuje silnych partnerów. Istota innowacyjności i postępu tkwi w synergii świata nauki i biznesu. Silny Uniwersytet Techniczny kreujący najnowsze trendy i będący katalizatorem zmian jest kluczem do efektywnej współpracy gwarantującej sukces.

Strategia Politechniki Poznańskiej stanowi nie tylko sumę mierzalnych celów, zawiera także atrakcyjny dla społeczności akademickiej kierunek rozwoju ze spójną wizją oraz wartościami wpisanymi w codzienną kulturę wspólnoty Uczelni. 

W realizację „Strategia rozwoju Politechniki Poznańskiej 2021-2030” zaangażowana jest cała społeczność Uniwersytetu. To od nas zależy kontynuacja budowania nowoczesnej marki Politechniki Poznańskiej – silnej Uczelni  gotowej sprostać nieoczekiwanemu.

Zróbmy to dla kształtowania wspólnej, zrównoważonej przyszłości.

Przewodnicząca Rady Uczelni 

mgr Jolanta Musielak, MBA

 

 

Misja

Edukacja, badania i rozwój w służbie społeczeństwu, nauce i światu

 

Wizja

Politechnika Poznańska jest uczelnią techniczną o wiodącej pozycji międzynarodowej, tworzącą istotne rozwiązania kluczowych problemów współczesnego świata poprzez wysoką jakość kształcenia oraz najwyższy poziom prac naukowych i badawczo-rozwojowych

 

Strategia

Jedność celów – różnorodność możliwości

 

Wysokiej jakości kształcenie przygotowujące do pracy i funkcjonowania w społeczeństwie opartym na wiedzy

 

Priorytetem działalności Uczelni jest edukacja. W tym kontekście misja edukacyjna Politechniki Poznańskiej nie może ograniczać się tylko do kształcenia. Edukacja winna być nakierowana również na budowanie wzajemnych relacji student – mentor. To od nas zależy jakość przyszłych elit – rozumianych w szczególności jako osoby kreatywne, zdolne do przekraczania wszelkich barier w imię wspólnego dobra i jednocześnie o niezachwianej etyce.

Tworzenie nowych, atrakcyjnych programów dydaktycznych, budowanie interdyscyplinarnych (również międzynarodowych) zespołów, uelastycznienie wyboru poszczególnych przedmiotów czy stworzenie platform realnej współpracy (koła naukowe, startupy, projekty naukowe i techniczne, integracja międzywydziałowa) jest nie tylko ważne, ale i konieczne. Dzisiejszy model kształcenia jest nakierowany na ścisłe relacje z otoczeniem społeczno-gospodarczym. To rynek kreuje nowe trendy jak prowadzenie studiów o profilu praktycznym, dualnych, nauczanie nakierowane na rozwiązywanie problemów (PBL), doktoraty wdrożeniowe. Ponadto ważnym elementem, dotąd mało docenianym, będzie kształcenie zdalne (e-learning, model hybrydowy), co wynika głównie z postępu technologicznego, ale i z doświadczeń okresu pandemii.

Należy kultywować rozwój osobisty studentów i doktorantów, jednocześnie wspierając wszelkie inicjatywy dające możliwość nieskrępowanego poszerzania horyzontów intelektualnych. Kluczowa jest także edukacja ustawiczna, budująca niezwykle ważne relacje z absolwentami naszej Uczelni oraz innych instytucji. To alumni są najlepszymi ambasadorami naszej Almea Matris. Ponadto edukacja to także wszelkie działania na polu sportowym, kulturalnym i społecznym.

 

Doskonałość naukowa – odkrywanie prawdy i prowadzenie badań naukowych na najwyższym światowym poziomie

 

Dla uniwersytetu technicznego o wysokim potencjale, jakim jest Politechnika Poznańska, niezmiernie ważnym jest poziom realizowanych badań naukowych o światowym oddziaływaniu i ścisła współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Odkrycia naukowe, będące katalizatorami postępu technologicznego i cywilizacyjnego, to bezkompromisowe odkrywanie prawdy o naturze, zjawiskach i procesach. Odpowiedzialność za ten ważny obszar spoczywa na nas wszystkich i kluczowe jest inicjowanie oraz stymulowanie strategicznych kierunków rozwoju.

Ważna jest działalność na rzecz umocnienia wizerunku naukowego naszej Almea Matris wyrażona reputacją uczonych i doskonałością naukową. Priorytetowe są mechanizmy rozwoju przyszłych pokoleń naukowców. Kluczem do sukcesu jest poszukiwanie ludzi z pasją i wolą nieustannego rozwoju. Aby tworzyć naukę przyszłości należy też projektować odpowiednie zaplecze infrastrukturalne.

Równie istotnym będzie wzmocnienie starań o granty naukowe, rozwojowe i infrastrukturalne (finansowane przez instytucje, agencje czy fundacje krajowe oraz zagraniczne).

Do celów strategicznych w tym zakresie należy utworzenie centrów doskonałości, w tym Centrum Nowych Technologii i Innowacji PP.

Koniecznym jest inwestowanie w nowe obszary ściśle związane z długoterminową strategiczną wizją rozwoju Unii Europejskiej w zakresie dobrze prosperującej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki do roku 2050.

Zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem, najważniejsze priorytety dotyczą ładu klimatycznego i transformacji gospodarczej, przemysłowej i społecznej. Politechnika Poznańska jako centrum uniwersyteckie zrównoważonego rozwoju powinna odgrywać kluczową rolę ekspercką i wykonawczą w ww. obszarach, ale także we wszystkich dziedzinach pokrewnych.

W tym kontekście niezbędna jest synergia kompetencji profesjonalnej kadry, nowych talentów pozyskanych z grona studentów oraz doktorantów, a także nowoczesnej infrastruktury.

Politechnika Poznańska stanie się uczelnią otwartą na potrzeby otoczenia i wymagania rynku nie tylko krajowego, ale również, jako lider Uniwersytetu Europejskiego EUNICE,  wpisze się we wspomnianą powyżej wizję rozwoju Unii Europejskiej.

 

Umiędzynarodowienie – platforma rozwoju edukacji i badań o globalnym oddziaływaniu

 

Umiędzynarodowienie to istotne wyzwanie dla Politechniki Poznańskiej, jest koniecznym elementem kształtowania nowej jakości, dającym możliwość zdobywania unikatowych kompetencji, szansą na zwiększenie efektywności badań oraz rozpoznawalności polskiego dorobku naukowego na świecie.

Nadrzędnym celem procesu umiędzynarodowienia jest podnoszenie konkurencyjności Politechniki Poznańskiej na rynku europejskim i światowym poprzez poprawę jakości kształcenia i badań naukowych. To właśnie wysoka jakość oferty dydaktycznej, umiejętność przyciągania zagranicznych studentów i wysoko wykwalifikowanej kadry naukowej, umiędzynarodowienie wyników prowadzonych badań naukowych oraz zaangażowanie w proces dydaktyczny na zagranicznych uczelniach stają się symbolami atrakcyjności i nowoczesności oraz determinują wartość uczelni w skali globalnej.

Politechnika Poznańska będąc zrzeszona w licznych organizacjach międzynarodowych m.in. CESAER (Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research) – europejskiej organizacji zrzeszającej najlepsze wyższe szkoły techniczne, SEFI (European Society for Engineering Education), EUA (European University Association), IAU (International Association of Universities), ADUEM (Alliance of Universities for Democracy) oraz Baltic University Programme (BUP) i Sino-Polish University Consortium, ma możliwość istotnego kreowania strategicznych obszarów i kierunków szeroko rozumianej internacjonalizacji.

Do osiągnięcia wymiernych celów strategicznych umiędzynarodowienia niezbędne jest wykorzystanie agend europejskich, w szczególności ERASMUS+ czy krajowych (NAWA – Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej), jak również licznych fundacji (m.in. FNP, Program Fulbrighta, Fundacja Alexandra von Humboldta). Ponadto ważne jest budowanie relacji z uczelniami poznańskimi oraz organizacjami samorządowymi dla zwiększenia rozpoznawalności Akademickiego Poznania.

Umiędzynarodowienie powinno opierać się na wymianie studentów, doktorantów i pracowników, ścisłej współpracy z partnerami z Unii Europejskiej i spoza niej, a także uczestnictwie w projektach współpracy europejskiej i międzynarodowej. Uzupełnieniem tych działań będzie nowatorska wizja Uniwersytetu Europejskiego z misją kształcenia dedykowanego (EUNICE) oraz interdyscyplinarnego międzynarodowego projektu badawczego (REUNICE – Horizon 2020), stanowiąca sojusz siedmiu uczelni z siedmiu państw członkowskich UE, w tym Politechniki Poznańskiej jako lidera.

 

Duży potencjał techniczny i wdrożeniowy prac naukowych i badawczo-rozwojowych szczególnie ważnych społecznie

 

Politechnika Poznańska to instytucja mająca silne sprzężenie z otoczeniem gospodarczym, społecznym i administracyjnym. Zaawansowany rozwój gospodarczy Wielkopolski i nie tylko, silne powiązanie z licznymi przedsiębiorstwami i instytucjami krajowymi, a także globalnymi koncernami, stwarza ogromne możliwości efektywnej współpracy.

Kluczowe jest zintensyfikowanie współpracy nauka – przemysł, poprzez stworzenie  m.in. platformy wymiany nowych technologii i innowacji, oraz kreowanie realnej oferty dla partnerów zewnętrznych. W ten obszar wpisuje się także kształcenie doktorantów w formie eksternistycznej, czy alternatywnie wykorzystanie  programu doktoratów wdrożeniowych. Ta współpraca będzie podstawą do budowania prawdziwych mostów Uczelnia – podmioty działalności gospodarczej i społecznej.

Szczególną uwagę poświęcimy prowadzeniu prac o charakterze rozwojowym i wdrażaniu ich wyników w gospodarce. Dodatkowo ważnym celem jest wykorzystanie osiągnięć patentowych, projektowych i konstrukcyjnych do ich efektywnej komercjalizacji i implementacji w gospodarce.

Bardzo ważna jest współpraca z samorządem lokalnym, agencjami krajowymi i jednostkami działalności gospodarczej; wspólne uczestnictwo w projektowaniu prorozwojowej oferty w zakresie szeroko rozumianej gospodarki opartej na wiedzy („Przemysł Przyszłości”).

Ponadto ważny jest rozwój jednostek i działań wspomagających komercjalizację i transfer osiągnięć do realnych zastosowań – wdrożeń. Koniecznym jest zintensyfikowanie aplikowania o projekty badawcze ściśle zogniskowane na wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw.

W skutecznym wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań naukowych i badawczo-rozwojowych Uczelni istotną rolę odegrają Centrum Nowych Technologii i Innowacji PP, Centrum Transferu Technologii PP, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości PP oraz uczelniana Spółka Celowa Politechnika Innowacje.

Strategia rozwoju Unii Europejskiej na najbliższe lata jest mocno nastawiona na zagadnienia związane z energetyką. Ważnym punktem są tu zagadnienia ukierunkowane na możliwości wykorzystania wodoru w łańcuchu uzyskiwania i magazynowania energii. Politechnika Poznańska wykorzystując swój potencjał ma aspiracje stać się czołową uczelnią polską i europejską w tym zakresie.

W zakresie kontaktów ze środowiskiem zewnętrznym niezbędne jest również przygotowanie naszych studentów i pracowników do działalności biznesowej. Inkubacja nowych podmiotów gospodarczych to zielone światło dla członków naszej społeczności aby rozwijali się również w tej sferze. W tych działaniach wsparciem będzie Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości.

 

Uczelnia przyjazna, otwarta na potrzeby otoczenia

 

Politechnika Poznańska jest ważnym ogniwem ekosystemu miasta akademickiego, jakim jest Poznań oraz naszego regionu i kraju. Odgrywa istotną rolę w kształceniu przyszłych pokoleń inżynierów. Renoma i prestiż naszego Uniwersytetu Technicznego są kwestiami priorytetowymi.

Politechnika Poznańska chce być uczelnią przyjazną nie tylko dla swojej społeczności akademickiej, ale także dla jej otoczenia. Przejawia się to we wspieraniu różnych form działalności sprzyjających rozwojowi talentów i predyspozycji studentów, doktorantów i pracowników oraz propozycjami wynikającymi z oczekiwań otoczenia gospodarczo-społecznego.

Fundamentem trwałej i silnej instytucji jest jej zintegrowane środowisko. Koniecznym jest zatem inicjowanie i kreowanie kompromisowych rozwiązań w przenikaniu się interesów społeczności: studentów, doktorantów, pracowników dydaktycznych, badawczo-dydaktycznych, badawczych, administracji i obsługi technicznej.

Ważnym czynnikiem integrującym Uczelnię z otoczeniem jest sport, kultura i działalność prospołeczna. Politechnika Poznańska będzie zatem dynamizować swoją działalność sportową i kulturalną, a także poszerzać różnego rodzaju wsparcie i pomoc skierowane zarówno do studentów Uczelni, jak i do społeczeństwa.

Otaczająca nas rzeczywistość to także nowe formy promocji i informacji. Politechnika Poznańska musi stać się bardziej aktywna wizerunkowo i medialnie. Współdziałanie w tych obszarach każdej jednostki tworzącej nowoczesną Uczelnię jest niezwykle ważne. Nasza Alma Mater to uznana marka, niemniej jednak ważnym jest, aby jej rozpoznawalność była jeszcze większa. Najważniejszym jest, aby każdy  utożsamiał się z Politechniką Poznańską, jako miejscem przyjaznym do studiowania, pracy i rozwoju wszelkich pasji.

Najlepszymi ambasadorami Uczelni są jej absolwenci, zwłaszcza osiągający sukcesy
w pracy naukowej, w biznesie, w administracji samorządowej i państwowej, w sporcie, w polityce i innych obszarach. Dlatego Uczelnia będzie prowadzić działania mające na celu umocnienie więzi z Absolwentami, np. poprzez Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Poznańskiej czy Klub Ambasadorów PP (Alumni Association).

„Zielony Uniwersytet Techniczny” to ważny element kreowania wizerunku Uczelni przyjaznej dla środowiska, a jednocześnie zrównoważonego środowiskowo, proekologicznego miejsca pracy i studiowania. Ważny aspekt dotyczył będzie także inicjatyw likwidowania wszelkich barier, w szczególności w kontekście osób ze szczególnymi potrzebami.

Nowoczesne Alumni Association skupiające absolwentów Uczelni, poza integracją środowiska będzie także kolejnym miejscem kreowania inicjatyw na rzecz rozwoju nie tylko Politechniki Poznańskiej, ale i jej społeczno-gospodarczego otoczenia.

 

Nowoczesna Uczelnia – „Zielony Uniwersytet Techniczny”

 

Uczelnia wyższa stanowi bardzo złożony organizm, w którym wiele procesów się przenika, w tym głównie kształcenie, badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe, umiędzynarodowienie oraz działalność administracyjno-organizacyjna. Tak złożony organizm wymaga zatrudniania kompetentnych, zaangażowanych nauczycieli akademickich i pracowników naukowych oraz profesjonalnych pracowników administracji i obsługi technicznej.

Od pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych zależy bowiem poziom prowadzonych na Politechnice Poznańskiej studiów oraz prac naukowych i badawczo-rozwojowych. Sposób rekrutacji nauczycieli akademickich i pracowników naukowych,  następnie ich ocena okresowa, awanse i motywowanie są zasadniczymi czynnikami decydującymi o możliwościach rozwoju Uczelni i budowania jej prestiżu w środowisku.

Wysoki poziom badań naukowych i procesu kształcenia można zapewnić tylko poprzez sprawną i efektywną administrację, organizację oraz wsparcie narzędzi i systemów informatycznych. Dlatego podejmowane będą działania zapewniające ciągłe doskonalenie i poszerzanie indywidualnych kompetencji pracowników z uwzględnianiem programu rozwoju Uczelni. Politechnika Poznańska będzie dalej wyposażana w efektywne systemy informatyczne dla doskonalenia zarządzania i ułatwienia obsługi wszystkich rodzajów jej działalności. Wraz z postępującym procesem cyfrowej transformacji następować będą dalsze zmiany w sposobie funkcjonowania i efektywnym zarządzaniu infrastrukturą.

Uczelnia będzie starała się także o wsparcie finansowe w ramach Krajowego Planu Odbudowy, co dodatkowo zwiększyłoby nasze szanse w uzyskaniu rangi Uczelni Przyszłości.

Istotną wartością uniwersytetu jest poczucie wspólnoty. Sprzyja temu przebywanie w jednym miejscu – na kampusie – studentów, doktorantów i kadry. Cel ten może być osiągnięty dzięki wieloletniemu programowi rozwoju infrastruktury Politechniki Poznańskiej, którego najważniejszymi elementami są modernizacja i inwestycje.

Infrastruktura lokalowa i zaplecze aparaturowe Politechniki Poznańskiej stanowi o jej potencjale. W Uczelni zagwarantowane będą jeszcze lepsze warunki do efektywnego studiowania, realizowania prac naukowych na najwyższym poziomie, tworzenia technologii opartych na wiedzy, zarządzania z wykorzystaniem nowoczesnych systemów administracyjnych czy organizowania imprez o charakterze sportowo-kulturalnym.

Liczne wyzwania, w szczególności ekonomiczne, zmuszają nas do podjęcia działań zapewniających efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów. Konieczne jest prowadzenie starań zmierzających do integracji administracji Uczelni (Kampus Wilda) z Kampusem Warta, jak również stworzenie miejsc dla aktywności edukacyjnej i innej dla studentów (np. strefy wypoczynku i relaksu).

Kampus Warta będzie w przyszłości pełnił główne funkcje uniwersytetu, tzn. dydaktyczne, naukowo-badawcze, transferu technologii, przedsiębiorczości akademickiej, socjalne, sportowe i kulturalne.

Niewątpliwie nowym miejscem rozwoju edukacji i prac badawczo-rozwojowych będzie także nowy wielodziedzinowy poligon badawczy, jakim jest Kampus Kąkolewo z lotniskiem. Jest to ważny element profesjonalnego szkolenia wybranej grupy inżynierów, jak i współpracy z instytucjami zewnętrznymi (np. PAŻP, PCSS, Urząd Marszałkowski). Infrastruktura lotniska służy nie tylko kształceniu pilotów i inżynierów lotnictwa, ale została zaprojektowana jako poligon badawczy dla projektów interdyscyplinarnych (np. roboty, bezzałogowe statki powietrzne, obserwatorium astronomiczne). Do priorytetów należy również dalsza modernizacja oraz rozbudowa technicznego centrum uniwersyteckiego Politechniki Poznańskiej, nad Wartą, w sercu Poznania.

Politechnika Poznańska jako „Zielony Uniwersytet Techniczny” promować będzie ekologiczne postawy, odnawialne źródła energii, zrównoważony rozwój, efektywne wykorzystanie zasobów i gospodarkę obiegu zamkniętego – zarówno w obszarze edukacji, badań naukowych, jak i w codziennej praktyce funkcjonowania nowoczesnej Uczelni.