Data dodania

29.06.2021
Naukowcy Politechniki Poznańskiej nagrodzeni przez Polską Akademię Nauk
grupowe

 

Dr inż. Agata Zdarta z Wydziału Technologii Chemicznej została wyróżniona przez Oddział PAN w Poznaniu za najlepszą oryginalną pracę twórczą doktoranta za rok 2020 w obszarze nauk ścisłych i nauk o Ziemi. Z kolei dr inż. Michał Tomczyk z Wydziału Informatyki i Telekomunikacji otrzymał nagrodę w obszarze nauk technicznych.

 

Nagrodzony w konkursie artykuł dr inż. Agaty Zdarty "Multilevel changes in bacterial properties on long-term exposure to hydrocarbons and impact of these cells on fresh-water communities”, został opublikowany w czasopiśmie Science of the Total Environment.

Zostały w nim opisane wielopoziomowe zmiany adaptacyjne zachodzące pod wpływem długotrwałej ekspozycji komórek bakterii na węglowodory aromatyczne, alifatyczne oraz olej napędowy. W pracy wykazano różnorodność mechanizmów adaptacyjnych komórek mikrobiologicznych do długotrwałej ekspozycji na węglowodory oraz ich potencjał jako narzędzi bioremediacyjnych.

Z wykorzystaniem metod biologii molekularnej udowodniono również, że zastosowanie mikroorganizmów eksponowanych na węglowodory w procesach bioremediacji, może mieć pozytywny wpływ na biodegradację szkodliwych związków w środowisku naturalnym. Zaobserwowano, że dodatek bakterii poddanych ekspozycji na węglowodory do próbek wody z jezior, zawierających naturalne konsorcjum mikroorganizmów, wpływał korzystnie na wzrost bioróżnorodności w próbkach, co sprzyja bardziej kompleksowej degradacji zanieczyszczeń w krótszym czasie. Współautorami artykułu są dr inż. Wojciech Smułek oraz prof. dr hab. inż. Ewa Kaczorek z Politechniki Poznańskiej.

Zainteresowania naukowe dr inż. Agaty Zdarty skupiają się na tematyce związanej z usuwaniem zanieczyszczeń i poprawą jakości środowiska. Zajmuje się badaniem wpływu szkodliwych substancji na mikroorganizmy oraz nieinwazyjnymi możliwościami zwiększania potencjału bakterii do usuwania zanieczyszczeń występujących w środowisku.

Agata Zdarta
dr inż. Agata Zdarta

 

Dr inż. Michał Tomczyk jest natomiast autorem pracy “Decomposition-based interactive evolutionary algorithm for multiple objective optimization” opublikowanej w czasopiśmie IEEE Transactions on Evolutionary Computation.

Praca ta dotyczy zastosowania metod wielokryterialnego wspomagania decyzji w ewolucyjnej optymalizacji wielokryterialnej. Metody te służą poznawaniu preferencji decydenta oraz dokonują ich matematycznej formalizacji, co tym samym pozwala obiektywnie porównywać potencjalne rozwiązania problemu, które zostały opisane na wielu konfliktowych kryteriach.

W kontekście algorytmów optymalizacji, metody te pozwalają na ukierunkowanie procesu przeszukiwania przestrzeni rozwiązań w taki sposób, by rozwiązania konstruowane przez algorytm były wysoce preferowane przez decydenta.

W swojej pracy dr inż. Michał Tomczyk skupił się na oryginalnym połączeniu metod opartych o aktualny stan wiedzy o obydwu obszarach nauki. W szczególności zastosowane zostały metody odpornej regresji porządkowej do wiarygodnej oceny wariantów decyzyjnych. Ponadto sam algorytm ewolucyjny został oparty o paradygmat dekompozycji problemu wielokryterialnego, który jest obecnie wiodącym nurtem w literaturze przedmiotu.

Zaproponowany w artykule algorytm został kompleksowo porównany z innymi istniejącymi algorytmami hybrydowymi, a przeprowadzone eksperymenty udowodniły, że zaproponowane w artykule podejście jest wysoce konkurencyjne i tym samym pozwala na bardziej efektywne konstruowanie istotnych dla decydenta rekomendacji. Współautorem artykułu jest dr hab. inż. Miłosz Kadziński, prof. PP.

Zainteresowania naukowe dr. inż. Michała Tomczyka to przede wszystkim szereg zagadnień z obszaru badań operacyjnych, dyscypliny naukowej związanej z problemem podejmowania decyzji, w szczególności optymalizacja wielokryterialna, heurystyki oraz modelowanie preferencji decydenta.

Michał Tomczyk
Od lewej: dr hab. inż. Miłosz Kadziński, prof. PP; dr inż. Michał Tomczyk; prof. dr hab. inż. Roman Słowiński

 

Polska Akademia Nauk wyróżniła również dwoje młodych naukowców z Wydziału Technologii Chemicznej: mgr inż. Małgorzatę Stanisz (nauki techniczne) oraz mgr. Emmanuela Pameté Yambou (nauki ścisłe i nauki o Ziemi).

 

Małgorzata
mgr inż. Małgorzata Stanisz

 

 

Emmanuel
mgr Emmanuel Pameté Yambou

 

Nagrody i wyróżnienia wręczono w czasie otwartej sesji Zgromadzenia Ogólnego Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Do tegorocznego konkursu zostało zgłoszonych 77 prac.

PL