Data dodania

Projekt SPS NATO Nauka dla pokoju

Instytucja finansująca projekt:

NATO Emerging Security Challenges Division, SPS Programme, Bd. Léopold III, B-1110 Brussels, Belgium

Koszt projektu: 350 000 Euro

Czas trwania projektu: 3 lata

Rola Politechniki Poznańskiej: lider projektu

Partner projektu: Politechnika Kijowska

Miejsce realizacji projektu: Instytut Zarządzania i Systemów InformacyjnychWIZ PP

Kierownik projektu: dr Oksana Erdeli

 

W dzisiejszym świecie, charakteryzującym się turbulencjami i kryzysami, rosyjski atak na Ukrainę (luty 2022 r.) stał się kolejnym potężnym czynnikiem destabilizującym. W związku z tym, kwestia skutecznego zarządzania kryzysowego staje się priorytetowa dla polityków, władz lokalnych, jak i dla społeczności lokalnych oraz poszczególnych obywateli nie tylko w Ukrainie ale i w Polsce. 

Efektywne zarządzanie kryzysowe wymaga zarówno zdolności władz do przewidywania negatywnych sytuacji (zagrożeń, zakłóceń, awarii, katastrof), przygotowania zasobów do ich eliminacji, jak i legitymizacji rządzenia oraz szeroko rozumianej odporności społeczności lokalnych.

Projekt zakłada zbadanie zdolności oddziaływania społecznego rządzących, legitymizacji władzy i odporności społecznej w procesach zarządzania kryzysowego w Polsce i na Ukrainie. Następnie, opierając się na uzyskanych wynikach, planowane jest opracowanie koncepcji poprawy efektywności systemu zarządzania kryzysowego w społeczności lokalnych.

Etapy projektu obejmują analizę dokumentów normatywnych, stosowanych przez władze lokalne, zbadanie doświadczeń związanych z przezwyciężaniem sytuacji kryzysowych, identyfikację skutecznych i nieskutecznych praktyk zarządzania kryzysowego, analizę zjawiska samoorganizacji społeczności lokalnych oraz opracowanie i przeprowadzenie szkoleń dla przedstawicieli władz lokalnych, aktywistów i młodzieży.

Beneficjenci końcowi projektu: 

Społeczność lokalna (blisko 470 tys. mieszkańców) Powiatu Poznańskiego Województwa Wielkopolskiego (Polska) i społeczność lokalna (około 300 tys. mieszkańców) rejonu Buczańskiego obwodu Kijowskiego (Ukraina), którzy otrzymają następujące produkty projektu:

1. Raport z badań wraz z rekomendacjami.

2. Opracowanie map drogowych implementacji modelu MACC (model zdolności antykryzysowych wspólnoty lokalnej) we współpracy z końcowym użytkownikiem.

4. Policy Paper: studium porównawcze polsko-ukraińskie.

5. Komplet publikacji w zakresie promocji naukowej i dydaktycznej projektu (monografia, podręcznik interaktywny i artykuły naukowe).

6. Spotkania naukowe: seminaria, konferencje, Szkoła Letnia

7. Przeszkolenie 300 przedstawicieli beneficjenta końcowego

PL