Data dodania

Spotkanie przedstawicieli Eunice na PP

5 czerwca na Politechnice Poznańskiej odbyło się spotkanie zarządu organizacji EUNICE AISBL, której nasza uczelnia jest sygnatariuszem. EUNICE AISBL to organizacja non profit, oparta na prawie belgijskim zrzeszająca uniwersytety będące partnerami w ramach Uniwersytetu Europejskiego Eunice.

Gospodarzami spotkania byli JM Rektor, prof. Teofil Jesionowski, Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej, Paweł Śniatała, prof. PP.

W ramach spotkania gościliśmy także prorektorów ds. Nauki z uczelni partnerskich EUNICE, w celu pogłębienia rozwoju aktywności naukowej w ramach konsorcjum. W obradach tych, z ramienia PP uczestniczył Prorektor ds. Nauki, prof. Wojciech Sumelka.

Spotkanie zarządu EUNICE AISBL było okazją do przeanalizowania możliwości podejmowania wspólnych, strategicznych inicjatyw, szczególnie w obszarze nauki, a także źródeł ich finansowania. Dyskusje koncentrowały się na misji Sojuszu w dziedzinie nauki, opracowaniem profili badawczych dla Sojuszu EUNICE, biorąc pod uwagę ich zgodność z założeniami UE, a także celami zrównoważonego rozwoju.

Przeanalizowano propozycje działań promujących wspólne badania, w szczególności: wspólne projekty i publikacje, mobilność naukowców, współ-promotorstwo, warsztaty oraz wizyty naukowe. Podczas sesji omówiono szanse i zagrożenia związane z obecnością AI, w szczególności ChatGPT, w badaniach naukowych.

W programie spotkania poruszono również kwestie finansowania, omawiając możliwość wspólnego aplikowania o granty oraz powstawanie zespołów badawczych, które mają potencjał do przekształcenia się w Eunice Research Hubs. Duże znaczenie będzie miało także zaangażowanie partnerów międzynarodowych dzięki obecności Uniwersytetu Europejskiego EUNICE w innych europejskich sieciach oraz inicjatywach. Część dyskusji poświęcono również krajowym źródłom finansowania. Tematy te zostały również omówione na spotkaniu prorektorów ds. badań EUNICE. Spotkanie prorektorów, pierwsze tego rodzaju, było ważnym krokiem w kierunku rozwoju wspólnej strategii dla inicjatyw badawczych Sojuszu.

Spotkanie zarządu było również okazją do pracy nad prawnymi i finansowymi aspektami EUNICE AISBL jako organizacji pozarządowej, która określa obecne ramy prawne Uniwersytetu Europejskiego EUNICE.

W tym samym czasie na równolegle prowadzonych sesjach pracownicy EUNICE IT dyskutowali o tym, jak zapewnić powodzenie wspólnych inicjatyw z technicznego punktu widzenia. Program spotkania obejmował analizę istniejących platform informatycznych i ścieżki ich rozwoju w projektach EUNICE i REUNICE. Główny nacisk położono na nowo utworzone Wirtualne Laboratorium, jego wykorzystanie i funkcjonalności.  Ponieważ Sojusz nadal się rozwija i podejmuje nowe inicjatywy, rozważano możliwe przyszłe rozwiązania informatyczne, również w odniesieniu przedsięwzięć naukowych. Tę część spotkania prowadził z ramienia PP, mgr inż. Michał Weissenberg.

Zobacz galerię zdjęć TUTAJ

Zdjęcie

PL