Data dodania

14.06.2021
Studia bez odpłatności/Stypendia

Opłat za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim i języku angielskim nie pobiera się od:

  1. Cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego EFTA – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. Cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
  3. Cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 UOC;
  4. Cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  5. Cudzoziemca – posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931 z późn. zm.), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;
  6. Posiadacza Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
  7. Cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

Więcej informacji w Zarządzeniu nr 5 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 1 kwietnia 2019 r. (RO/IV/5/2019) w sprawie podejmowania i odbywania studiów w Politechnice Poznańskiej przez osoby niebędące obywatelami polskimi w roku akademickim 2019/2020.

Stypendia

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą stypendiów NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ - NAWA - https://nawa.gov.pl/studenci/studenci-zagraniczni

NAWA koordynuje programy stypendialne na warunkach określonych w umowach, przy współpracy polskich placówek dyplomatycznych i instytutów, które opublikują ofertę dla studentów na swoich stronach internetowych. Kwota dofinansowania zależy od rodzaju kursu.


NAVA

Załącznik
PL