Data dodania

O aplikacji/About the App

(PL)

Dla kogo:

 • Absolwenci zagraniczni PP
 • Absolwenci Polscy mieszkający poza granicami kraju

Cel aplikacji:

 • Odnowienie kontaktu z kolegami ze studiów rozproszonymi po całym świecie.
 • Bieżące informacje o wydarzeniach i inicjatywach Politechniki Poznańskiej.
 • Możliwość komunikacji z absolwentami PP, którzy osiągnęli sukcesy w różnych dziedzinach; kojarzenie specjalistów –absolwentów PP pracujących w różnych miejscach świata.
 • Integracja środowiska alumnów PP na cały świecie poprzez organizowanie lokalnych wydarzeń, spotkań z delegacjami z PP i alumnami mieszkającymi w danym regionie.

Dostępne funkcje:

 • Dodawania artykułów dostępnych dla wszystkich absolwentów lub tylko tych z wybranego regionu.
 • Wyszukiwanie absolwentów.
 • Śledzenia na bieżąco wydarzeń związanych z Politechniką Poznańską.
 • Dostęp do artykułów udostępnionych przez innych użytkowników publicznie lub dla regionu wybranego przez Absolwenta.

Jak działa aplikacja:

 • Absolwent rejestruje się i loguje w serwisie
 • Absolwent ma możliwość dostępu do artykułów udostępnionych przez innych użytkowników publicznie lub dla regionu wybranego przez Absolwenta.
 • Dodatkowo, absolwent może przeglądać informacje o wydarzeniach organizowanych przez Politechnikę Poznańską.
 • Absolwent dodaje artykuł do systemu, dostarczając tym samym informacji potencjalnie interesujących dla innych Absolwentów należących do wybranego zakresu.
 • Artykuł, w celu udostępnienia go innym użytkownikom, musi zostać zaakceptowany przez Ambasadora (patrz poniżej).
 • Absolwentowi, który wykazuje się zaangażowaniem w tworzeniu treści serwisu przyznawane są punkty pozwalające uzyskać określone rangi widoczne przez innych użytkowników i przekładające się na nagrody przyznawane przez Administratora.

Ranga:

 • Brązowa (0-30)
 • Srebrna (31-60)
 • Złota (61-80)
 • Platynowa (81-99)
 • Ambasador (100)

Punktacja:

 • Artykuł (2-10)
 • Wydarzenie (2-10)
 • Ilość punktów przyznaje administrator aplikacji

Nagrody specjalne:   Politechnika Poznańska w ramach podziękowań systematycznie nagradza Ambasadorów certyfikatami od JM Rektora oraz uczelnianymi upominkami.

 

(EN)

Addressed to:

 • PUT international students
 • PUT Polish alumni living outside of Poland

The App goals:

 • Renewing contacts with classmates from PUT from around the world.
 • Current information about events and initiatives of the Poznan University of Technology.
 • The opportunity to communicate with PUT alumni who have achieved successes in various fields; associating specialists - PUT alumni working in various places around the world.
 • Integration of the PUT alumni community around the world by organizing local events, meetings with delegations from the PUT and alumni living in the region.

Available functions:

 • Adding articles available to all graduates or only those from the selected region.
 • Graduate search.
 • The latest news from Poznan University of Technology.
 • Access to articles shared by other users publicly or for the region chosen by the graduate.

How does the application work?

 • A graduate registers and logs into the website
 • The graduate has the option of accessing articles shared by other users publicly or for the region chosen by the graduate.
 • In addition, the graduate can view information about events organized by the Poznan University of Technology.
 • The graduate adds the article to the system, thus providing information potentially interesting for other graduates in the selected area.
 • The article must be accepted by the Ambassador (see below) to make it available to other users.
 • Graduates who demonstrate a commitment to developing the app content are awarded points that allow them to obtain specific ranks visible by other users and awards granted by the Administrator.

Rank:

 • Brown (0-30)
 • Silver (31-60)
 • Gold (61-80)
 • Platinum (81-99)
 • Ambassador (100)

Punctation:

 • Article (2-10 points)
 • Event (2-10 points)
 • The number of points is awarded by the application administrator.

Special Awards: As an appreciation, Poznan University of Technology systematically rewards Ambassadors with certificates from Rector and university gifts.

PL