Data dodania

13.05.2022
Wymagane dokumenty

Od Kandydatów do przyjęcia wymagane są następujące dokumenty:

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 

 • podanie o przyjęcie na studia wygenerowane z systemu rekrutacyjnego zawierające również zdjęcie Kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych. Podanie należy wygenerować po zakończeniu rejestracji elektronicznej; wydruk czarno-biały lub kolorowy, druk jedno- lub dwustronny.
 • świadectwo dojrzałości i ewentualnie inny dokument (dyplom zawodowy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe), o którym mowa w art. 69 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - do wglądu, w celu wykonania poświadczonej przez Uczelnię kopii.
 • dokument tożsamości - do wglądu, w celu zweryfikowania poprawności danych.
 • zaświadczenie o niepełnosprawności - do wglądu, w celu wykonania poświadczonej przez Uczelnię kopii.
 • zaświadczenie potwierdzające status laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu w przypadku osób, o których mowa w Uchwale Nr 131/2016-2020 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 19 grudnia 2018 roku Załącznik,  oraz Uchwale Nr 79/2020-2024 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 27 kwietnia 2022 roku
 • oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego (dotyczy osób niepełnoletnich; oświadczenie należy wygenerować z systemu rekrutacyjnego).

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

 • dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub zaświadczenie odpowiedniej uczelni o złożeniu egzaminu dyplomowego.
 • zaświadczenie odpowiedniej uczelni o uzyskanej średniej ocen z całego przebiegu studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo suplement do dyplomu zawierający wspomnianą średnią.
 • dokument tożsamości - do wglądu, w celu zweryfikowania poprawności danych.
 • zaświadczenie o niepełnosprawności - do wglądu, w celu wykonania poświadczonej przez Uczelnię kopii.

SKIEROWANIE DO LEKARZA MEDYCYNY PRACY 

Skierowanie do lekarza medycyny pracy wystawiane jest przez Politechnikę Poznańską dopiero po wpisie na listę studentów i możliwe do pobrania wraz z decyzją o przyjęciu na studia w systemie rekrutacyjnym.

Na podstawie skierowania osoby przyjęte na studia, pod rygorem uchylenia decyzji o wpisie na listę studentów, zobowiązane są do wykonania badań i dostarczenia zaświadczenia od lekarza medycyny pracy ​​​​​​ na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 3 października 2022 r.

Wykaz kierunków, dla których Politechnika Poznańska wystawi skierowanie do lekarza medycyny pracy (dotyczy również odpowiednich kierunków, które będą prowadzone w języku angielskim):

 • architektura
 • architektura wnętrz
 • budownictwo
 • budownictwo zrównoważone (Sustainable Building Engineering)
 • inżynieria chemiczna i procesowa
 • inżynieria farmaceutyczna
 • inżynieria środowiska
 • technologia chemiczna
 • technologie obiegu zamkniętego
 • technologie ochrony środowiska

Kandydatów na pozostałe kierunki nie obowiązują badania lekarskie.

Wykaz jednostek medycyny pracy, które prowadzą badania Kandydatów na studia bezpłatnie, na podstawie wystawionego przez Politechnikę Poznańską skierowania.

 

PL