Wymagane dokumenty

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 

 • podanie o przyjęcie na studia - po udostępnieniu wyników kwalifikacji z systemu rekrutacyjnego należy wydrukować  podanie, które zawiera m.in. zdjęcie Kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych. Wydruk może być czarno-biały lub kolorowy, jedno- lub dwustronny. Podanie należy podpisać,

 • oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego (dotyczy osób niepełnoletnich), które należy wygenerować z systemu rekrutacyjnego,

 • świadectwo dojrzałości i ewentualnie inny dokument, o którym mowa w art. 69 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - oryginał lub odpis (do wglądu, w celu wykonania poświadczonej przez Uczelnię kopii),

 • dyplom zawodowy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe (dotyczy absolwentów techników) - oryginał (do wglądu, w celu wykonania poświadczonej przez Uczelnię kopii),

 • zaświadczenie o niepełnosprawności - oryginał (do wglądu, w celu wykonania poświadczonej przez Uczelnię kopii),

 • zaświadczenie potwierdzające status laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu w przypadku osób, o których mowa w Uchwale Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej - oryginał (do wglądu w celu wykonania poświadczonej przez Uczelnię kopii),

 • dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (kandydaci rekrutujący na kierunki prowadzone w języku angielskim) - oryginał (do wglądu w celu wykonania poświadczonej przez Uczelnię kopii),

 • zaświadczenie wydane przez odpowiedni Polski Związek Sportowy (sportowcy posiadający osiągnięcia w dyscyplinach olimpijskich lub ujętych w programie Akademickich Mistrzostw Polski) - oryginał (do wglądu w celu wykonania poświadczonej przez Uczelnię kopii),

 • dokument tożsamości - dowód osobisty lub paszport (do wglądu, w celu zweryfikowania poprawności danych).

  Dokumenty należy dostarczyć w wiązanej, papierowej teczce.


STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

 • podanie o przyjęcie na studia - po zakończeniu elektronicznej rejestracji Kandydatów należy je wydrukować i podpisać. Podanie zawiera m.in. zdjęcie Kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych. Wydruk może być czarno-biały lub kolorowy, jedno- lub dwustronny,

 • dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub zaświadczenie odpowiedniej uczelni o złożeniu egzaminu dyplomowego - oryginał lub odpis (do wglądu, w celu wykonania poświadczonej przez Uczelnię kopii),

 • zaświadczenie odpowiedniej Uczelni o uzyskanej średniej ocen z całego przebiegu studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo suplement do dyplomu zawierający wspomnianą średnią - oryginał (do wglądu, w celu wykonania poświadczonej przez Uczelnię kopii),

 • zaświadczenie o niepełnosprawności - oryginał (do wglądu, w celu wykonania poświadczonej przez Uczelnię kopii),

 • dokument tożsamości - dowód osobisty lub paszport (do wglądu, w celu zweryfikowania poprawności danych).


SKIEROWANIE DO LEKARZA MEDYCYNY PRACY