Data dodania

13.05.2022
Wymagane dokumenty

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 

 • podanie o przyjęcie na studia - po udostępnieniu wyników kwalifikacji z systemu rekrutacyjnego należy je wydrukować i podpisać. Podanie zawiera m.in. zdjęcie Kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych. Wydruk może być czarno-biały lub kolorowy, jedno- lub dwustronny
 • świadectwo dojrzałości i ewentualnie inny dokument, o którym mowa w art. 69 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - oryginał lub odpis (do wglądu, w celu wykonania poświadczonej przez Uczelnię kopii)
 • dyplom zawodowy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe (dotyczy absolwentów techników) - oryginał (do wglądu, w celu wykonania poświadczonej przez Uczelnię kopii)
 • dokument tożsamości - dowód osobisty lub paszport (do wglądu, w celu zweryfikowania poprawności danych)
 • zaświadczenie o niepełnosprawności - oryginał (do wglądu, w celu wykonania poświadczonej przez Uczelnię kopii)
 • zaświadczenie potwierdzające status laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu w przypadku osób, o których mowa w Uchwale Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej - oryginał (do wglądu w celu wykonania poświadczonej przez Uczelnię kopii)
 • oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego (dotyczy osób niepełnoletnich), które należy wygenerować z systemu rekrutacyjnego

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

 • podanie o przyjęcie na studia - po zakończeniu elektronicznej rejestracji Kandydatów należy je wydrukować podpisać. Podanie zawiera m.in. zdjęcie Kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych. Wydruk może być czarno-biały lub kolorowy, jedno- lub dwustronny
 • dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub zaświadczenie odpowiedniej uczelni o złożeniu egzaminu dyplomowego - oryginał lub odpis (do wglądu, w celu wykonania poświadczonej przez Uczelnię kopii)
 • zaświadczenie odpowiedniej Uczelni o uzyskanej średniej ocen z całego przebiegu studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo suplement do dyplomu zawierający wspomnianą średnią - oryginał (do wglądu, w celu wykonania poświadczonej przez Uczelnię kopii)
 • dokument tożsamości - dowód osobisty lub paszport (do wglądu, w celu zweryfikowania poprawności danych)
 • zaświadczenie o niepełnosprawności - oryginał (do wglądu, w celu wykonania poświadczonej przez Uczelnię kopii)

SKIEROWANIE DO LEKARZA MEDYCYNY PRACY 

Skierowanie do lekarza medycyny pracy wystawiane jest przez Politechnikę Poznańską dopiero po wpisie na listę studentów i możliwe do pobrania wraz z decyzją o przyjęciu na studia w systemie rekrutacyjnym.

Na podstawie skierowania osoby przyjęte na studia (wykaz kierunków poniżej) pod rygorem uchylenia decyzji o wpisie na listę studentów, zobowiązane są do wykonania badań i dostarczenia zaświadczenia od lekarza medycyny pracy do dziekanatu ​​​zgodnie z informacją umieszczoną w decyzji.

Wykaz kierunków, dla których Politechnika Poznańska wystawi skierowanie do lekarza medycyny pracy (dotyczy również odpowiednich kierunków, które będą prowadzone w języku angielskim):

 • architektura
 • architektura wnętrz
 • budownictwo
 • budownictwo zrównoważone (Sustainable Building Engineering)
 • inżynieria chemiczna i procesowa
 • inżynieria farmaceutyczna
 • inżynieria środowiska
 • technologia chemiczna
 • technologie obiegu zamkniętego

Kandydatów na pozostałe kierunki nie obowiązują badania lekarskie.

Wykaz jednostek medycyny pracy, które prowadzą badania Kandydatów na studia bezpłatnie, na podstawie wystawionego przez Politechnikę Poznańską skierowania.

 

PL