Inżynieria środowiska

Poziom studiów:

drugiego stopnia

Profil kształcenia:

profil ogólnoakademicki

Forma studiów:

stacjonarna

Liczba semestrów:

3

Tytuł zawodowy:

magister inżynier

Język kształcenia:

polski

Studia drugiego stopnia na kierunku INŻYNIERNIA ŚRODOWISKA umożliwią Ci zdobycie specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności potrzebnych do awansów zawodowych oraz pracy na wysokich stanowiskach w szeroko rozumianej inżynierii środowiska. 

Będziesz przygotowany do podejmowania zadań projektowych i rozwiązywania problemów eksploatacyjnych na budowie czy w zakładzie przemysłowym dotyczących zrównoważonych energetycznie obiektów, systemów i instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, grzewczych, wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych oraz infrastruktury terenów zurbanizowanych w tym systemów ochrony atmosfery, oczyszczania ścieków, uzdatniania wody oraz recyklingu i zagospodarowania odpadów

Programy studiów zawierają również najnowsze wymagania rynku pracy np. BIM, GIS, Projektowanie uniwersalne.

Predyspozycje kandydata

Szczegółowe wymagania wobec kandydata na studia drugiego stopnia dotyczące uzyskanych efektów uczenia się po pierwszym stopniu studiów oraz tytułu zawodowego opublikowane są na stronie: https://www.put.poznan.pl/rekrutacja/szczegolowe-wymagania-II-st

Akredytacje i certyfikaty

Europejski Certyfikat Jakości EUR-ACE® Label

Pole opisowe
 • Europejski Certyfikat Jakości EUR-ACE® Label (LINK)
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień stacjonarne

SEMESTR 1:

 • Matematyka
 • Geometria wykreślna
 • Wychowanie fizyczne
 • Fizyka
 • Rysunek techniczny i CAD
 • Podstawy architektury i budownictwa
 • Chemia ogólna
 • Biologia środowiska
 • Informatyczne podstawy projektowania

SEMESTR 2:

 • Matematyka
 • Wychowanie fizyczne
 • Rysunek techniczny i CAD
 • Biologia środowiska
 • Chemia środowiska
 • Mechanika płynów
 • Podstawy geodezji
 • Praktyka geodezyjna (2 tygodnie)

SEMESTR 2 (przedmiot obieralne):

 • Savoir-Vivre i protokół dyplomatyczny-obyczaje akademickie
 • Komunikacja interpersonalna i zarządzanie czasem/ludźmi

SEMESTR 3:

 • Podstawy geologii i geotechniki
 • Instalacje sanitarne i pożarowe
 • Materiałoznawstwo
 • Technika cieplna
 • Budownictwo i konstrukcje inżynierskie
 • Język obcy
 • Zaopatrzenie w wodę
 • Konstrukcje mechaniczne

SEMESTR 4:

 • Język obcy
 • Zaopatrzenie w wodę
 • Inżynieria elektryczna
 • Planowanie przestrzenne i zarządzanie infrastrukturą komunalną
 • Ogrzewnictwo
 • Technologia wody
 • Inżynieria ochrony atmosfery
 • Gazownictwo

SEMESTR 5:

 • Język obcy
 • Ciepłownictwo
 • Wentylacja
 • Kanalizacja
 • Technologia ścieków
 • Elementy automatyki
 • Technologia i organizacja robót

SEMESTR 5 (przedmioty obieralne):

 • Autoprezentacja
 • Przedsiębiorczość

SEMESTR 6:

 • Język obcy
 • Gospodarka odpadowa
 • Gospodarka energetyczna
 • Klimatyzacja z chłodnictwem
 • Diagnostyka instalacji HVAC
 • Gospodarka wodna z meteorologią
 • Praktyka zawodowa ( 4 tygodnie)

 

SEMESTR 7:

 • Specjalne instalacje cieplne
 • BIM w inżynierii środowiska
 • Odnawialne źródła energii
 • Przygotowanie pracy dyplomowej z elementami badań naukowych
 • Seminarium dyplomowe

SEMESTR 7 (przedmioty obieralne):

 • Obiekty i urządzenia technologiczne w inżynierii środowiska
 • Badania elementów ogrzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień niestacjonarne

SEMESTR 1:

 • Matematyka                                                             
 • Rysunek techniczny z geometrią wykreślną i CAD                                               
 • Chemia środowiska                                                             
 • Fizyka                                                           
 • Język obcy

                                                              

SEMESTR 1 (przedmiot obieralne):

 • Savoir-Vivre i protokół dyplomatyczny-obyczaje akademickie
 • Komunikacja interpersonalna i zarządzanie czasem/ludźmi

SEMESTR 2

 • Matematyka
 • Rysunek techniczny z geometrią wykreślną i CAD
 • Chemia środowiska
 • Język obcy
 • Informatyczne wspomaganie projektowania
 • Biologia środowiska

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Autoprezentacja
 • Przedsiębiorczość

 

SEMESTR 3:

 • Język obcy
 • Podstawy geodezji
 • Podstawy geologii i geotechniki
 • Konstrukcje mechaniczne
 • Mechanika płynów
 • Materiałoznawstwo
 • Budownictwo i konstrukcje inżynierskie

                                                                      

SEMESTR 4:

 • Mechanika płynów    
 • Budownictwo i konstrukcje inżynierskie
 • Podstawy architektury i budownictwa
 • Instalacje sanitarne i pożarowe        
 • Technika cieplna
 • Praktyka geodezyjna
 • Inżynieria elektryczna
 • Zaopatrzenie w wodę

                                                                        

           

SEMESTR 5:

 • Zaopatrzenie w wodę
 • Technologia i organizacja robót
 • Technologia wody
 • Ogrzewnictwo
 • Wentylacja i klimatyzacja

SEMESTR 6:

 • Ogrzewnictwo                       
 • Wentylacja i klimatyzacja
 • Planowanie przestrzenne z GIS
 • Kanalizacja
 • Technologia ścieków

SEMESTR 7:

 • Ciepłownictwo
 • Gazownictwo
 • Gospodarka odpadowa
 • Specjalne instalacje cieplne
 • Elementy automatyki

SEMESTR 8:

 • Diagnostyka i integracja systemów HVAC
 • Gospodarka wodna z meteorologią
 • Gospodarka energetyczna
 • Inżynieria ochrony atmosfery
 • Odnawialne źródła energii
 • BIM w inżynierii środowiska

 

SEMESTR 9:

 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyka zawodowa (6 tygodni)
 • Przygotowanie pracy dyplomowej z elementami badań naukowych

                                                                 

SEMESTR 9 (przedmioty obieralne):                                           

 • Obiekty i urządzenia technologiczne w inżynierii środowiska
 • Badania elementów ogrzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

 

Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień stacjonarne

SPECJALNOŚĆ: ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, KLIMATYZACJA I OCHRONA POWIETRZA:

SEMESTR 1:

 • Mechanika płynów II
 • Metody numeryczne i statystyka
 • Modelowanie i symulacje w inżynierii środowiska
 • Systemy grzewcze
 • Technika cieplna z miernictwem
 • Wymiana ciepła i masy

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Zarządzanie projektem
 • Zasady pracy zespołowej w realizacji projektu
 • Inżyniera sanitarna od starożytności po czasy współczesne
 • Historia wodociągów i kanalizacji w Polsce

 


SPECJALNOŚĆ: ZAOPATRZENIE W WODĘ, OCHRONA WÓD I GLEBY:

SEMESTR 1:

 • Mechanika płynów II
 • Metody numeryczne i statystyka
 • Chemia wody i ścieków
 • Systemy kanalizacyjne
 • Systemy wodociągowe
 • Biologia z biochemią
 • GIS w inżynierii środowiska

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Zarządzanie projektem
 • Zasady pracy zespołowej w realizacji projektu
 • Inżyniera sanitarna od starożytności po czasy współczesne
 • Historia wodociągów i kanalizacji w Polsce

SPECJALNOŚĆ: ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, KLIMATYZACJA I OCHRONA POWIETRZA:

SEMESTR 2:

 • Systemy grzewcze
 • Język obcy
 • Systemy ochrony powietrza
 • Systemy energetyki komunalnej
 • Audyting i gospodarka energetyczna
 • Systemy wentylacyjne, klimatyczne i chłodnicze
 • Optymalizacja i sterowanie w inżynierii środowiska
 • Budownictwo energooszczędne

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Historia budownictwa energooszczędnego
 • Humanistyczne aspekty efektywności energetycznej

 

 

SPECJALNOŚĆ: ZAOPATRZENIE W WODĘ, OCHRONA WÓD I GLEBY:

SEMESTR 2:

 • Język obcy
 • Systemy oczyszczania ścieków
 • Systemy uzdatniania wody
 • Wody i ścieki przemysłowe
 • Instalacje komunalne
 • Optymalizacja i sterowanie w inżynierii środowiska
 • Budownictwo energooszczędne

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Historia budownictwa energooszczędnego
 • Humanistyczne aspekty efektywności energetyczne

SPECJALNOŚĆ: ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, KLIMATYZACJA I OCHRONA POWIETRZA:

SEMESTR 3:

 • Systemy wentylacyjne, klimatyczne i chłodnicze
 • Niekonwencjonalne źródła energii w gospodarce komunalnej
 • Technologia i organizacja budowy
 • Niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynierskich
 • BIM w inżynierii środowiska
 • Wychowanie fizyczne
 • Seminarium dyplomowe
 • Przygotowanie do badań naukowych

 

 

SPECJALNOŚĆ: ZAOPATRZENIE W WODĘ, OCHRONA WÓD I GLEBY:

SEMESTR 3:

 • Gospodarka odpadami przemysłowymi
 • Niekonwencjonalne źródła energii w gospodarce komunalnej
 • Technologia i organizacja budowy
 • Niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynierskich
 • BIM w inżynierii środowiska
 • Wychowanie fizyczne
 • Seminarium dyplomowe
 • Przygotowanie do badań naukowych
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień niestacjonarne

SPECJALNOŚĆ: ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, KLIMATYZACJA I OCHRONA POWIETRZA:

SEMESTR 1:

 • Niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynierskich
 • Mechanika płynów II
 • Metody numeryczne i statystyka
 • BIM w inżynierii środowiska
 • Język obcy
 • Technika cieplna z miernictwem
 • Wymiana ciepła i masy
 •  

SPECJALNOŚĆ: ZAOPATRZENIE W WODĘ, OCHRONA WÓD I GLEBY:                                                                    

SEMESTR 1:

 • Niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynierskich
 • Mechanika płynów II
 • Metody numeryczne i statystyka
 • BIM w inżynierii środowiska
 • Język obcy
 • Chemia wody i ścieków
 • Biologia z biochemią
 • GIS w inżynierii środowiska 

 

SPECJALNOŚĆ: ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, KLIMATYZACJA I OCHRONA POWIETRZA:

SEMESTR 2:

 • Systemy ochrony powietrza
 • Systemy energetyki komunalnej
 • Systemy grzewcze
 • Systemy wentylacyjne, klimatyczne i chłodnicze
 • Optymalizacja i sterowanie w inżynierii środowiska                                                                     

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Zarządzanie projektem
 • Zasady pracy zespołowej w realizacji projektu

 

SPECJALNOŚĆ: ZAOPATRZENIE W WODĘ, OCHRONA WÓD I GLEBY:

SEMESTR 2:

 • Systemy wodociągowe
 • Systemy kanalizacyjne
 • Systemy uzdatniania wody
 • Instalacje komunalne
 • Optymalizacja i sterowanie w inżynierii środowiska                                                                      

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Zarządzanie projektem
 • Zasady pracy zespołowej w realizacji projektu

 

SPECJALNOŚĆ: ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, KLIMATYZACJA I OCHRONA POWIETRZA:

SEMESTR 3:

 • Systemy grzewcze
 • Systemy wentylacyjne, klimatyczne i chłodnicze
 • Budownictwo energooszczędne
 • Niekonwencjonalne źródła energii w gospodarce komunalnej
 • Audyting i gospodarka energetyczna
 • Modelowanie i symulacje w inżynierii środowiska

 

SPECJALNOŚĆ: ZAOPATRZENIE W WODĘ, OCHRONA WÓD I GLEBY:

 

SEMESTR 3:

 • Systemy oczyszczania ścieków
 • Wody i ścieki przemysłowe
 • Budownictwo energooszczędne
 • Niekonwencjonalne źródła energii w gospodarce komunalnej
 • Gospodarka odpadami przemysłowymi

SPECJALNOŚĆ: ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, KLIMATYZACJA I OCHRONA POWIETRZA:

SEMESTR 4:

 • Technologia i organizacja budowy
 • Seminarium dyplomowe
 • Przygotowanie do badań naukowych

SEMESTR 4 (przedmioty obieralne):

 • Inżynieria sanitarna od starożytności po czasy współczesne
 • Historia wodociągów i kanalizacji w Polsce
 • Historia budownictwa energooszczędnego
 • Humanistyczne aspekty efektywności energetycznej

 

SPECJALNOŚĆ: ZAOPATRZENIE W WODĘ, OCHRONA WÓD I GLEBY:

SEMESTR 4:

 • Technologia i organizacja budowy
 • Seminarium dyplomowe
 • Przygotowanie do badań naukowych

SEMESTR 4 (przedmioty obieralne):

 • Inżynieria sanitarna od starożytności po czasy współczesne
 • Historia wodociągów i kanalizacji w Polsce
 • Historia budownictwa energooszczędnego
 • Humanistyczne aspekty efektywności energetycznej

 

Praktyki i staże

Możliwość odbywania zagranicznych praktyk oraz staży w ramach programu Erasmus+, EUNICE oraz IASTE (nieobowiązkowe)

Kariera po studiach

Praca:

 • projektowanie i wykonawstwo (instalacje, obiekty, urządzenia)

 • przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, wodociągowej, gazowniczej

 • administracja rządowa

 • możliwość  kształcenia w Szkole Doktorskiej

Centrum Praktyk i Karier oferuje studentom Politechniki Poznańskiej wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego oraz pomocy w znalezieniu pracy, praktyki lub stażu. Zobacz przykładowe oferty pracy.

Co nas wyróżnia?

Uprawnienia do pełnienia  funkcji w budownictwie w specjalnościach: 

 • instalacyjnej oraz hydrotechnicznej - bez ograniczeń

 •  konstrukcyjno-budowlanej - z ograniczeniami

Zapoznaj się z ofertą naszych Kół Naukowych.