Składanie dokumentów

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji osoby zakwalifikowane lub rezerwowe, pod rygorem nieprzyjęcia na studia, składają komplet wymaganych dokumentów w wyznaczonych terminach w budynku Wydziałów Architektury i Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej (A30) przy ul. Jacka Rychlewskiego 2 w Poznaniu.

W celu zachowania bezpieczeństwa w związku z COVID-19, 13 sierpnia 2020 r. pojawi się tu komunikat dotyczący składania dokumentów przez kandydatów w konkretnie wyznaczone dni, według pierwszych liter nazwiska.

Kandydat nie ma obowiązku składać dokumentów o przyjęcie na studia osobiście. W przypadku gdy podanie o przyjęcie jest podpisane przez kandydata, upoważnienie nie jest potrzebne. Należy jednak pamiętać, że dostarczone powinny być oryginały dokumentów w celu sporządzenia poświadczonych kopii lub dokumenty poświadczone notarialnie.

Dokumenty można również przesłać pocztą, muszą one jednak zostać dostarczone przed upływem wyznaczonego terminu. W takim przypadku należy upewnić się, że w teczce znajduje się wymagany komplet dokumentów wraz z poświadczonymi notarialnie kopiami świadectwa dojrzałości (w przypadku rekrutacji na studia pierwszego stopnia) lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub zaświadczenie dziekanatu odpowiedniej uczelni o zdaniu egzaminu dyplomowego (w przypadku rekrutacji na studia drugiego stopnia).

Adres do wysyłki:

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna

ul. Jacka Rychlewskiego 2

60-965 Poznań