Składanie dokumentów

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji osoby zakwalifikowane lub rezerwowe w I turze kwalifikacji, pod rygorem nieprzyjęcia na studia, składają komplet wymaganych dokumentów Centrum Dydaktycznym Wydziału Technologii Chemicznej przy ul. Berdychowo 4 w Poznaniu w wyznaczonych terminach:

  • 09 lipca 2018 r. (poniedziałek) w godz.: 08:00 - 16:00
  • 10 lipca 2018 r. (wtorek) w godz.: 08:00 - 16:00
  • 11 lipca 2018 r. (środa) w godz.: 08:00 - 16:00
  • 12 lipca 2018 r. (czwartek) w godz.: 08:00 - 16:00
  • 13 lipca 2018 r. (piątek) w godz.: 08:00 - 13:00

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji osoby zakwalifikowane lub rezerwowe w II turze kwalifikacji, pod rygorem nieprzyjęcia na studia, składają zaktualizowane podanie Centrum Dydaktycznym Wydziału Technologii Chemicznej przy ul. Berdychowo 4 w Poznaniu w wyznaczonych terminach:

  • 19 lipca 2018 r. (czwartek) w godz.: 08:00 - 15:00
  • 20 lipca 2018 r. (piątek) w godz.: 08:00 - 13:00

Kandydat nie ma obowiązku składać dokumentów o przyjęcie na studia osobiście. Należy jednak pamiętać, że dostarczone powinny być oryginały dokumentów w celu sporządzenia poświadczonych kopii lub dokumenty poświadczone notarialnie.

Dokumenty można również przesłać pocztą, muszą one jednak zostać dostarczone przed upływem wyznaczonego terminu. W takim przypadku należy upewnić się, że w teczce znajduje się wymagany komplet dokumentów wraz z poświadczonymi notarialnie kopiami dowodu osobistego, świadectwa dojrzałości (w przypadku rekrutacji na studia pierwszego stopnia) oraz dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub zaświadczenie dziekanatu odpowiedniej uczelni o zdaniu egzaminu dyplomowego (w przypadku rekrutacji na studia drugiego stopnia).

Adres do wysyłki:

Centralna Komisja Rekrutacyjna

ul. Berdychowo 4

60-965 Poznań