Składanie dokumentów

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji osoby zakwalifikowane lub rezerwowe, pod rygorem nieprzyjęcia na studia, składają komplet wymaganych dokumentów w wyznaczonych terminach.  Dokumenty mogą zostać złożone osobiście lub mogą być przesłane pocztą.

OSOBIŚCIE
Kandydat składa komplet dokumentów w wiązanej białej teczce w budynku Wydziałów Architektury i Inżynierii Zarządzania (A30) przy ul. Jacka Rychlewskiego 2 w Poznaniu. Na teczkę należy przykleić opis teczki, który zostanie wydrukowany wraz z podaniem.
Kandydat zobowiązany jest przedłożyć oryginały wszystkich dokumentów, z których Politechnika Poznańska wykona nieodpłatnie kopie (ksero) i poświadczy je za zgodność z oryginałem. Nie należy zatem przynosić ze sobą kserokopii dokumentów.
W przypadku, gdy podanie o przyjęcie na studia jest podpisane przez Kandydata, dokumenty może dostarczyć w jego imieniu inna osoba i nie jest potrzebne do tego żadne upoważnienie. Należy jednak pamiętać, że niezbędne są oryginały dokumentów, dostarczone w celu sporządzenia poświadczonych kopii lub dokumenty poświadczone notarialnie.
W celu zachowania bezpieczeństwa w związku z COVID-19 dokumenty przyjmowane będą w godz. 08:00-16:00 (z przerwą techniczną w godz.: 11:45-12:15) w budynku Wydziału Architektury i Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej (A30) przy ul. Jacka Rychlewskiego 2 w Poznaniu zgodnie z poniższym harmonogramem:
Kandydaci, których nazwiska zaczynają się na literę
  • A, B, C, Ć - 12 lipca 2021 r. (poniedziałek)
  • D, E, F, G - 13 lipca 2021 r. (wtorek)
  • H, I, J, Ka-Kn - 14 lipca 2021 r. (środa)
  • Ko-Ky, L - 15 lipca 2021 r. (czwartek)
  • Ł, M, N - 16 lipca 2021 r. (piątek)
  • O, P - 19 lipca 2021 r. (poniedziałek)
  • R, Sa-Sr - 20 lipca 2021 r. (wtorek)
  • St-Sz, Ś, T, U, V - 21 lipca 2021 r. (środa)
  • W, Z, Ż - 22 lipca 2021 r. (czwartek)

Dla Kandydatów, którzy z uzasadnionych przyczyn nie mogą dostarczyć dokumentów w wyznaczonym dniu, obowiązuje dodatkowy termin 23 lipca 2021 r. (piątek).

POCZTĄ
dokumenty przesłane pocztą muszą zostać dostarczone przed upływem wyznaczonego terminu. Kandydat  przesyła komplet dokumentów w wiązanej białej teczce. Na teczkę należy przykleić opis teczki, który zostanie wydrukowany wraz z podaniem. Należy upewnić się, że w teczce znajdują się poświadczone notarialnie kopie wymaganych dokumentów.
Adres do wysyłki:
Uczelniana Komisja Rekrutacyjna
ul. Jacka Rychlewskiego 2
60-965 Poznań