Praktyki w ramach programu Erasmus+

Praktyki w ramach projektu Erasmus+ 2020

Nabór na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022.

Rekrutacja odbywa się w trybie ciągłym*, co oznacza, że nie ma deadline'u na składanie dokumentów.

Dokumenty powinny być złożone w biurze najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym rozpoczęciem praktyk.
Liczy się kolejność zgłoszeń - przyjmujemy TYLKO pełne komplety dokumentów.

Komplet dokumentów (skanów) może być wysłany w wersji elektronicznej na adres outgoing [at] put.poznan.pl.

Przypominamy, że praktyki (ściśle związane ze studiowanym kierunkiem) muszą trwać minimum 2, a maksymalnie 12 miesięcy (min. 60 max. 360 dni), przy czym Politechnika Poznańska jest w stanie zagwarantować stypendium na 3 miesiące (90 dni)**,
niezależnie od długości trwania praktyki. Pozostały czas może być zaliczony do praktyki, jednak z finansowaniem zerowym.

**obecnie finansujemy 180 dni praktyk.

I. Wymagane dokumenty, aby zakwalifikować się na wyjazd
II. Dokumenty wymagane po zakwalifikowaniu kandydata na praktyki
III. Zasady formalne uczestnictwa w programie Praktyk w ramach Erasmus+

 

I. Wymagane dokumenty, aby zakwalifikować się na wyjazd

 • Formularz zgłoszeniowy - należy ściągnąć formularz elektroniczny, uzupełnić, wydrukować i podpisać.
 • Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych - należy ją podpisać.
 • Zaświadczenie z Dziekanatu o statusie studenta i średniej ocen za cały bieżący cykl studiów, a w przypadku osób wyjeżdżających na drugim stopniu także średnią za cały pierwszy stopień (w obu przypadkach minimalna wymagana średnia wynosi 3,50).
 • Potwierdzenie znajomości języka obcego (oficjalny certyfikat językowy/zaświadczenie z dziekanatu o ocenie z egzaminu z języka obcego).
 • Letter of Intent - potwierdzenie od instytucji goszczącej z informacją o gotowości przyjęcia na praktyki w określonym terminie oraz informacji o języku w jakim będzie odbywała się praktyka (akceptowane są skany).

Dodatkowo dla doktorantów:

 • program praktyki,
 • zaświadczenie od opiekuna/promotora o celowości wyjazdu (z zadaniami do zrealizowania).

 

Uwaga! Studenci pobierający stypendium socjalne lub z orzeczeniem niepełnosprawności:

Obecnie jest możliwość wyższego dofinansowania wyjazdów na praktyki, tak jak to miało miejsce w przypadku studiów, szczegóły w DWM.

 

II. Dokumenty wymagane po zakwalifikowaniu kandydata na praktyki

 • Przygotowanie oryginału lub skanu Learning Agreement for Traineeships - porozumienie o programie praktyk, podpisanego przez studenta, Koordynatora Wydziałowego i instytucję goszczącą (tylko część Before the mobiliy). Dokument ten, tak jak w przypadku Learning Agreement for Studies przy wyjazdach na studia, jest rodzajem umowy trójstronnej, pomiędzy studentem, uczelnią macierzystą i przedsiębiorstwem, które przyjmuje studenta na praktyki. Musi być ustalony szczegółowo z opiekunem praktykanta z przedsiębiorstwa zagranicznego, a następnie zatwierdzony przez Koordynatora Wydziałowego/Instytutowego programu Erasmus+, bądź inną osobę wskazaną przez Dziekana (np. Opiekuna Praktyk w przypadku praktyk obowiązkowych). Proszę uzupełniać dokument elektronicznie (także pola wyboru). Nie przyjmujemy dokumentów wypełnianych ręcznie.
 • Każdy student lub absolwent wyjeżdżający na praktyki w ramach programu Erasmus+ jest zobowiązany podpisać umowę finansową oraz oświadczenie praktykanta w Dziale Współpracy Międzynarodowej. Umowa podpisywana jest najwcześniej na dwa tygodnie przed wyjazdem.
 • Każdy uczestnik mobilności w ramach programu ma obowiązek wypełnienia testu językowego z języka praktyki, lub języka kraju do którego jedzie. Test jest udostępniany uczestnikowi w dniu podpisania umowy finansowej. Test powinien być uzupełniony niezwłocznie po jego otrzymaniu. Nieuzupełnienie na czas może skutkować przesunięciem wypłaty pierwszej raty stypendium (90%).

Zgłoszenia będą przyjmowane w Dziale Współpracy Międzynarodowej,

ul. Piotrowo 5, pokój 141 G lub mailowo pod adresem outgoing[at]put.poznan.pl

Stawki stypendiów

GRUPA 

KRAJE 

KWOTA STYPENDIUM/MIESIĄC
(W EURO) 

WYJAZD NA STUDIA

 I

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

 620,00

 

 II

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

 600,00

 III

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia,Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja

 550,00

 

Zasady realizacji i finansowania wyjazdów na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2021/2022

 • Standardowo studenci realizują praktyki w trakcie miesięcy wakacyjnych, niemniej jednak Dziekan/Prodziekan Wydziału macierzystego studenta może wyrazić zgodę na wyjazd do przedsiębiorstwa w trakcie trwania roku akademickiego. W takim przypadku przed podpisaniem umowy będzie konieczne przedłożenie w Dziale Współpracy Międzynarodowej pisemnej zgody władz Wydziału.
 • Absolwenci mogą realizować praktyki w dowolnym terminie, pod warunkiem zakończenia praktyki w ciągu 12 miesięcy od daty obrony. Dla absolwentów długość pobytu za granicą wliczana jest do łącznego czasu trwania mobilności na tym poziomie studiów, na którym student został zakwalifikowany na wyjazd.
  Czyli, np. jeżeli student w czasie studiów II stopnia był za granicą w ramach programu LLP Erasmus lub Erasmus+ przez okres łącznie 7 miesięcy, to jeżeli chce wyjechać jako absolwent bezpośrednio po zakończeniu danego stopnia studiów, to pozostaje mu do wykorzystania 5 miesięcy na realizację praktyk zagranicznych.
 • Czas realizacji praktyk w programie Erasmus nie może pokrywać się z czasem odbywania studiów w programie Erasmus+.
 • Funkcję przedsiębiorstwa może pełnić uczelnia zagraniczna, w której student/absolwent odbywałby praktyki np. w laboratorium.
 • W momencie wyjazdu należy posiadać status studenta lub absolwenta i nie można przebywać na urlopie Dziekańskim.
 • Absolwenci mogą brać udział w programie Erasmus+ pod warunkiem udziału w rekrutacji na PP w czasie gdy posiadają jeszcze status studenta (wszelkie dokumenty aplikacyjne muszą zostać przedłożone w Dziale Współpracy Międzynarodowej przed obroną pracy dyplomowej).
 • Przed wyjazdem każda osoba zakwalifikowana na praktyki jest zobowiązana do zapoznania się z kwestiami legalizacji pobytu oraz legalnego zatrudnienia, w kraju, do którego udaje się na praktykę, np. uzyskanie wizy, pozwolenia na pobyt.
 • Przed wyjazdem każda osoba zakwalifikowana na praktyki w ramach programu Erasmus + jest zobowiązana także do ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej a także uzyskania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawanej przez NFZ.
 • Stawki stypendiów w programie z podziałem na kraje LINK.

 

Kryteria kwalifikacji

 1. Akceptacja przedsiębiorstwa/instytucji zagranicznej.
 2. Zgodność języka potwierdzonego oceną (certyfikatem) z językiem wymaganym przy odbywaniu praktyki.
 3. Średnia ocen (minimalna średnia wynosi 3,50).
 4. Ocena z języka obcego.

 

W razie pytań, prosimy o kontakt z Działem Współpracy Międzynarodowej PP:
e-mail: outgoing[at]put.poznan.pl
tel.: 61 665 35 44 

 

*Rekrutacja na praktyki jest ciągła, co oznacza, że zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania środków. Decyzje o zakwalifikowaniu ogłaszane będą w ciągu tygodnia od momentu zgłoszenia.