Rada Uczelni
Anna Januchta-Szostak

foto

 

Prof. dr hab. inż. arch. Anna Januchta-Szostak jest związana zawodowo z Politechniką Poznańską od 1994 roku jako pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Architektury. Przez dwie kadencje pełniła funkcje prodziekana WA PP. Była też była członkiem Senatu Politechniki Poznańskiej (2008–2012) i licznych komisji uczelnianych, senackich i wydziałowych. Obecnie jest koordynatorką dyscypliny w Szkole Doktorskiej PP.

Prof. Januchta-Szostak Jest także ekspertem w zakresie kształtowania obszarów nadrzecznych, miejskiej gospodarki wodnej i zagospodarowania wód opadowych oraz adaptacji miast do zmian klimatu, co wymaga dialogu i interdyscyplinarnej współpracy. W 2011 roku została członkiem Komitetu Badań nad Zagrożeniami związanymi z Wodą przy Prezydium PAN. Od 2019 roku działa w Komisji Klimatologii, Zasobów Wodnych i Ochrony Powietrza o/PAN w Poznaniu, a w 2020 roku została członkiem Interdyscyplinarnego Zespołu Doradczego ds. Kryzysu Klimatycznego przy Prezesie PAN. Od 2018 roku jest członkiem zespołu ekspertów wodnych OEES i współautorką 6 alertów wodnych. Działa też lokalnie w grupie doradczej ds. programu strategicznego „Rzeka w mieście” w Poznaniu (2011-12), a obecnie w zespole UM Poznania ds. zagospodarowania terenów nad rzeką Wartą.