Transformacja sektora elektroenergetycznego

 

Edycja studiów
 

 


Data rozpoczęcia: 01.03.2024
Data zakończenia: 29.02.2025
Termin składania dokumentów: 15.01.2024 – 27.02.2024
 


Sekretariat
 

 

 


mgr Dariusz Bąk
Telefon: 61 665 2525, 603 751 014
E-mail: dariusz.bak@put.poznan.pl
Adres: ul. Piotrowo 3a, 61-138 PoznańKierownik studiów

 dr hab. inż. Bartosz Ceran, prof. PP
Telefon: 61 665 2523, 697 750 924
E-mail: bartosz.ceran@put.poznan.pl


 

 


Dodatkowe informacje

 

 

Wydział: Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Liczba semestrów:  2
Liczba godzin:  208
Koszt studiów:  8000,00 zł
Możliwość opłaty w 2 ratach - osobno za każdy semestr
Opis przelewu: imię i nazwisko kandydata – Studia podyplomowe: „Transformacja sektora elektroenergetycznego” 
Nr konta: 02 1090 1362 0000 0000 3601 7895
 


Terminy zajęć
 

 

 

Piątki w godzinach popołudniowych – 17.00-20.00 (zdalnie), soboty 09.00 – 16.00 (stacjonarnie)j, dwa razy w miesiącu.
 


Zasady naboru:
 

 

 

Nabór, wg kolejności zgłoszeń, będzie realizowany w oparciu  o spełnienie wymaganych kryteriów, tj. posiadania wykształcenia wyższego po kierunkach z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych. Dopuszczalne są także kierunki z dziedziny nauk społecznych, z dyscyplin: ekonomia i finanse, nauki o bezpieczeństwie, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne. Preferowane również będzie doświadczenie w zatrudnieniu w spółkach i firmach z branży elektroenergetycznej. 

 


Strona www
 

 

 


PROGRAM 
 

 

 Nie budzi wątpliwości, że dynamiczne zmiany w sektorze energetycznym oraz pogłębiający się kryzys klimatyczny są jednymi z największych wyzwań współczesnego świata. Konieczność łagodzenia i adaptacji do zmian klimatycznych wymaga przeprowadzenia zmian w sektorze energetycznym. Pilnie potrzebne są innowacje, które poprzez wprowadzanie zeroemisyjnych źródeł wytwórczych,  przyczynią się do redukcji emisji gazów cieplarnianych i pozwolą budować zeroemisyjną gospodarkę opartą na koncepcji zrównoważonego rozwoju. Jednak wdrożenie nowych technologii wymaga specjalistycznej wiedzy technicznej oraz zmian dotyczących regulacji prawnych w sektorze energetyki. Potrzebne jest prawo, które umożliwi realizację nowych projektów energetycznych i potrzebne są kompetencje w obszarze technik i technologii, by rzeczywiście osiągnąć neutralność klimatyczną, najpóźniej do 2050 r.
Odpowiedzią na dynamiczne zmiany związane z procesem transformacji energetyczno-klimatycznej są oferowane przez Politechnikę Poznańską nowe studia podyplomowe, które pozwolą zdobyć niezbędne kompetencje osobom pracującym w sektorze energetycznym.

Planowane do uruchomienia studia podyplomowe będą miały charakter specjalistyczny, dotyczący problematyki transformacji sektora energetycznego z uwzględnieniem rozwoju odnawialnych źródeł energii, technologii magazynowania energii, technologii jądrowych oraz modułowych reaktorów jądrowych, podstaw energetyki wodorowej i elektromobilności oraz problematyki prawnej w zakresie szeroko rozumianej energetyki.

Studia podyplomowe będą trwać dwa semestry i będą realizowane w formie połączonych technik edukacyjnych – kształcenia na odległość – w odniesieniu do wykładów oraz wiedzy przekazywanej  w ramach ćwiczeń i seminariów – w formie stacjonarnej.

Studia są skierowane przede wszystkim do kadry zarządzającej oraz pracowników podmiotów świadczących usługi w zakresie przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej, którzy są zatrudnieni m.in. w: przedsiębiorstwach energetycznych oraz firmach współpracujących przy projektowaniu, finansowaniu, wdrażaniu i monitorowaniu usług związanych z energetyką w tym OZE, a także do osób poszukujących miejsca zatrudnienia w ww. podmiotach. Studia te są kierowane także do pracowników administracji publicznej, pracowników jednostek samorządu terytorialnego, kadry kierowniczej i pracowników zakładów gospodarki komunalnej, wykonujących zadania m.in. z zakresu rozwoju gospodarczego, energetyki, ochrony klimatu, planowania przestrzennego czy gospodarki odpadami oraz dla innych osób zainteresowanych problematyką transformacji energetycznej i odnawialnych źródeł energii.

Kadra dydaktyczna będzie składać się z nauczycieli akademickich z wieloletnim doświadczeniem w zakresie przekazywanych treści programowych objętych programem studiów podyplomowych.

Celem studiów podyplomowych jest uzyskanie przez uczestników wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznych umiejętności w zakresie funkcjonowania sieci elektroenergetycznych, wytwarzania energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii, technik magazynowania energii elektrycznej, podstaw budowy i działania elektrowni jądrowych w tym małych modułowych reaktorów jądrowych, współpracy źródeł z systemem elektroenergetycznym, rozwoju elektromobilności, energetyki wodorowej, tworzenia i zasad funkcjonowania wspólnot energetycznych oraz podstawowej wiedzy z zakresu regulacji prawnych i polityki energetycznej. W trakcie studiów uczestnicy zapoznają się również z aspektami technicznymi oraz prawnymi funkcjonowania sektora energetycznego oraz projektami inwestycyjnymi. W programie studiów ujęto także zagadnienia związane z budową i zasadą działania odnawialnych źródeł energii. Studia trwają dwa semestry i obejmują 208 godz. wykładów, projektów i ćwiczeń laboratoryjnych. Zajęcia prowadzone będą przez pracowników naukowo-dydaktycznych Politechniki Poznańskiej.

Absolwent studiów podyplomowych będzie posiadał podstawową wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie transformacji sektora elektroenergetycznego dotyczącą jego funkcjonowania, technologii odnawialnych źródeł energii, technologii magazynowania energii, elektromobilności oraz technologii jądrowych. Absolwenci powinni znać również podstawowe regulacje prawne w zakresie szeroko rozumianej transformacji energetycznej dotyczącej tworzenia i funkcjonowania polityki energetycznej związanej z odnawialnymi źródłami energii, elektromobilnością oraz wspólnotami energetycznymi.