Wyróżnienia

Medal „Wyróżniającemu się Absolwentowi Politechniki Poznańskiej” jest zaszczytnym wyróżnieniem przyznawanym absolwentom Politechniki Poznańskiej. Może go otrzymać osoba wyróżniająca się wynikami w nauce i aktywnością studencką, która ukończyła studia pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Poznańskiej; w trakcie studiów uzyskała średnią wszystkich ocen co najmniej 4,7; uzyskała bardzo dobrą (5,0) ocenę pracy dyplomowej; złożyła egzamin dyplomowy z wynikiem bardzo dobrym; uzyskała ostateczny wynik studiów bardzo dobry z wyróżnieniem.

Przy przyznawaniu Medalu bierze się również pod uwagę wyniki uzyskane przez kandydata na studiach pierwszego stopnia, nagrody w konkursach zdobyte w trakcie studiów, autorstwo i współautorstwo prac naukowych, wystąpienia seminaryjne lub konferencyjne o charakterze naukowym oraz inne osiągnięcia i dokonania, w tym działalność w kołach naukowych i na rzecz społeczności akademickiej.

Medal przyznawany jest przez Rektora na wniosek dziekana, zaopiniowany przez Kapitułę Medalu. Medal wręcza rektor Politechniki Poznańskiej w czasie uroczystości inauguracji roku akademickiego.

Członkowie Kapituły Medalu na posiedzeniu w dniu 20 września 2022 r. postanowili przyznać pięciu niżej wymienionym absolwentom medal „Wyróżniającemu się Absolwentowi Politechniki Poznańskiej”:

  1. mgr inż. Dariusz Max Adamski – kierunek informatyka (WIiT)
  2. mgr inż. arch. Anna Bukowy – kierunek architektura (WA)
  3. mgr inż. Agnieszka Lester – kierunek fizyka techniczna (WIMiFT)
  4. mgr inż. Iwo Naglik – kierunek informatyka (WIiT)
  5. mgr inż. Marita Pigłowska – kierunek technologia chemiczna (WTCh)

oraz wyróżnić pięciu absolwentów listami gratulacyjnymi:

  1. mgr inż. Dominik Florjan – kierunek fizyka techniczna (WIMiFT)
  2. mgr inż. Małgorzata Kaczmarek – kierunek inżynieria zarządzania (WIZ)
  3. mgr inż. Agnieszka Kociuba – kierunek inżynieria środowiska (WIŚiE)
  4. mgr inż. Aleksandra Przybylska – kierunek inżynieria środowiska (WIŚiE)
  5. mgr inż. Marcin Słowiński – kierunek mechanika i budowa pojazdów (WILiT)

Medale oraz listy gratulacyjne zostaną wręczone podczas Uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2022/2023 w dniu 05 października 2022 r.

Załącznik