Data dodania

26.05.2021
Opłaty rekrutacyjne

Opłata za przeprowadzenie rekrutacji w roku akademickim 2021/2022 wynosi:

Na studia pierwszego stopnia:

  • kierunki: architektura i architektura wnętrz – 150 zł (konieczność sprawdzenia uzdolnień artystycznych)
  • pozostałe kierunki – 85 zł

Na studia drugiego stopnia:     

  • kierunki: architektura i architektura wnętrz – 150 zł (konieczność sprawdzenia uzdolnień artystycznych)
  • pozostałe kierunki – 100 zł (konieczność przeprowadzenia egzaminu wstępnego)

Kandydat wnosi jedną opłatę za postępowanie związane z przyjęciem na studia, za daną formę studiów (stacjonarne, niestacjonarne) i poziom (studia pierwszego i drugiego stopnia), bez względu na liczbę wskazanych kierunków studiów. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

UWAGA!

Zaleca się wnoszenie opłaty rekrutacyjnej poprzez szybki przelew on-line dostępny w systemie rekrutacyjnym w sekcji Studia. Pieniądze przelane w ten sposób skutkują natychmiastowym opłaceniem wybranych kierunków. Istnieje możliwość wniesienia opłaty rekrutacyjnej przy pomocy przelewu tradycyjnego. W tym samym miejscu w systemie rekrutacyjnym kandydat może znaleźć wygenerowany dla niego indywidualny numer konta bankowego. Numer ten, ponieważ składa się m.in. z numeru PESEL, identyfikuje każdego kandydata. W polach:

  • Nazwa odbiorcy proszę wpisać: "Politechnika Poznańska, pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań",
  • Tytułem proszę wpisać: "opłata rekrutacyjna" i podać swój numer PESEL.

Ewentualne omyłki w polu Nazwa odbiorcy lub Tytułem nie mają wpływu na uznanie przelewu, jeśli został dokonany na prawidłowy numer konta.

Zwrot opłaty rekrutacyjnej możliwy jest tylko w przypadku nieuruchomienia kierunku ze względu na zbyt małą liczbę kandydatów.

 

OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE

Informacje dotyczące wysokości, szczegółowych zasad pobierania oraz warunków i trybu zwalniania z opłat w roku akademickim 2021/2022 reguluje Zarządzenie Nr 18 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 24 maja 2021 r. wraz z załącznikami.

PL