Data dodania

02.05.2022
Opłaty rekrutacyjne

Zarządzenie rektora w sprawie szczegółowej organizacji rekrutacji na rok akademicki 2023/2024 określające harmonogram rekrutacji, limity przyjęć na studia, wysokość opłaty rekrutacyjnej, wykaz kierunków prowadzonych w języku angielskim oraz wykaz kierunków, dla których Uczelnia wydaje skierowanie do lekarza medycyny pracy zostanie wydane w terminie nieprzekraczającym: 30 kwietnia 2023 r.
 


Opłata za przeprowadzenie rekrutacji w roku akademickim 2022/2023 wynosi:

Na studia pierwszego stopnia:

150 zł - kierunek: architektura, Architecture oraz architektura wnętrz (konieczność przeprowadzenia egzaminu wstępnego, sprawdzenie uzdolnień artystycznych)

85 zł - pozostałe kierunki studiów

 

Na studia drugiego stopnia:

150 zł - kierunek: architektura oraz Architecture (konieczność przeprowadzenia egzaminu wstępnego, sprawdzenie uzdolnień artystycznych)      

100 zł pozostałe kierunki studiów (konieczność przeprowadzenia egzaminu wstępnego)

 

Dla każdego Kandydata generowany jest indywidualny numer konta bankowego (składającego się m.in. z numeru PESEL). Kandydat uiszcza jedną opłatę, bez względu na liczbę wybranych kierunków. W przypadku wyboru kierunków, dla których obowiązują różne kwoty, należy wnieść wyższą opłatę. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi (nie dotyczy przypadku nieuruchomienia kierunku ze względu na zbyt małą liczbę Kandydatów).


Płatności można dokonać na dwa sposoby (dostępne w systemie rekrutacyjnym):

a) z wykorzystaniem płatności on-line (zalecana forma);

b) przelewem tradycyjnym

  • nazwa odbiorcy - Politechnika Poznańska, pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań,
  • tytułem - opłata rekrutacyjna i podać swój numer PESEL.

Ewentualne pomyłki w polach Nazwa odbiorcy lub Tytułem nie mają wpływu na uznanie przelewu, jeśli został dokonany na prawidłowy numer konta.


OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE

Informacje dotyczące wysokości, szczegółowych zasad pobierania oraz warunków i trybu zwalniania z opłat w roku akademickim 2022/2023 reguluje Zarządzenie Nr 14 z dnia 29 marca 2022 r. wraz z załącznikami.

 

 

PL