Składanie dokumentów

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji kandydaci składają komplet wymaganych dokumentów w wyznaczonych terminach. Dokumenty mogą zostać złożone osobiście lub mogą być przesłane pocztą.

 

OSOBIŚCIE

Kandydat składa komplet dokumentów w wiązanej białej teczce w budynku Wydziałów Architektury i Inżynierii Zarządzania (A30) przy ul. Jacka Rychlewskiego 2 w Poznaniu. Na teczkę należy przykleić opis teczki, który zostanie wydrukowany wraz z podaniem.
Kandydat zobowiązany jest przedłożyć oryginały wszystkich dokumentów, z których Politechnika Poznańska wykona nieodpłatnie kopie (ksero) i poświadczy je za zgodność z oryginałem. Nie należy zatem przynosić ze sobą kserokopii dokumentów.

W przypadku, gdy podanie o przyjęcie na studia jest podpisane przez Kandydata, dokumenty może dostarczyć w jego imieniu inna osoba i nie jest potrzebne do tego żadne upoważnienie. Należy jednak pamiętać, że niezbędne są oryginały dokumentów, dostarczone w celu sporządzenia poświadczonych kopii lub dokumenty poświadczone notarialnie.

W celu zachowania bezpieczeństwa w związku z Covid-19 dokumenty przyjmowane będą przez dwie grupy pracowników w dniach:

23 września 2021 r. (czwartek) - w godz. 08:00 - 16:00 (11:45 - 12:15 - przerwa techniczna)

24 września 2021 r. (piątek) - w godz. 08:00 - 16:00 (11:45 - 12:15 - przerwa techniczna)

25 września 2021 r. (sobota) - w godz. 09:00 - 14:00

 

POCZTĄ

Dokumenty przesłane pocztą muszą zostać dostarczone przed upływem wyznaczonego terminu (25 września 2021 r. - sobota). Kandydat  przesyła komplet dokumentów w wiązanej białej teczce. Na teczkę należy przykleić opis teczki, który zostanie wydrukowany wraz z podaniem. Należy upewnić się, że w teczce znajdują się poświadczone notarialnie kopie wymaganych dokumentów.

Adres do wysyłki:
Uczelniana Komisja Rekrutacyjna
Politechnika Poznańska
ul. Jacka Rychlewskiego 2
60-965 Poznań

 

Załącznik